• งานสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
  ระดับประเทศ ครั้งที่ 1
   เลือก download รูปภาพต่างๆ และ powerpoint
 • โปรแกรม HIVQUAL-T
 • เอกสาร
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ฝึกสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพฯ โดยใช้รูปแบบ HIVQUAL-T
   • HIVQUAL-T Mae Lao_2(Best Practise)   Adobe Acrobat   
   • การพัฒนาคุณภาพในโครงการขยายการพัฒนาคุณภาพฯ(Best Practise)   Adobe Acrobat 
   • HIVQUAL S&W Demo v4 (Eng)(คุณสุชิน)   Adobe Acrobat    
   • HIVQUAL S&W Demo v4 (Thai)(คุณสุชิน)   Adobe Acrobat  
   • แนวคิด กระบวนการผสมผสานการดูแลควบคุมโรคเอดส์เข้ากับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(นพ.วราวุธ)   Adobe Acrobat  
   • การเตรียมทีมวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพบริการแผนการสอนที่2 (นพ.พีระมน)   Adobe Acrobat  
   • การใช้งานเว็บไซต์โครงการฯ www.cqihiv.com   Adobe Acrobat  
   • การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ด้วย HIVQUAL-T Model(นพ.สมศักดิ์)   Adobe Acrobat  
   • การวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T(คุณเสาวนีย์)   Adobe Acrobat  
   • ระบบการพัฒนาคุณภาพการดูแลฯ HIVQUAL-T System(นพ.พีระมน)   Adobe Acrobat  
   • HIVQUAL-T paper abstract form Eng   Adobe Acrobat   Document
   • HIVQUAL-T paper abstract form Thai   Adobe Acrobat   Document
   • คู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HIVQUAL- T   Adobe Acrobat   Document
   • Intro and Module 1(หลักสูตร)   Adobe Acrobat
   • Module 2(หลักสูตร)   Adobe Acrobat
   • Module 3(หลักสูตร)   Adobe Acrobat
   • Module 4(หลักสูตร)   Adobe Acrobat
   • คณะผู้จัดทำ(หลักสูตร)   Adobe Acrobat   Document
   • ภาคผนวก(หลักสูตร)   Adobe Acrobat   Document

      วัตถุประสงค์โครงการ                               

        เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ฝึกสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพ
        การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้รูปแบบ HIVQUAL-T

          
กลับหน้าแรก