วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ขอเชิญส่งตรวจอณูวิทยา ด้วยวิธี Gene Xpert  เพื่อการวินิจฉัย ในผู้ที่สงสัยวัณโรค ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย      
    
            
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งตรวจอณูวิทยา ด้วยวิธี Gene Xpert เพื่อการวินิจฉัยในผู้ที่สงสัยวัณโรคให้ทราบผลรวดเร็วขึ้น โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส่งตรวจได้ทั้งเสมหะบวกและลบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
                       
         
กรมควบคุมโรคมีประกาศให้เพิ่มการดำเนินงานค้นหาวัณโรค สามารถส่งตรวจด้วยเครื่อง Gene Xpert ฟรี
ในกลุ่มประชากรต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำ 2. กลุ่มประชากรข้ามชาติ
3. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 4. กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
5. กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านใกล้ชิดวัณโรคเสมหะบวกและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
 
หมายเหตุ กลุ่มที่เสมหะลบ แต่ผลเอ็กซ์เรย์ผิดปกติ จะมีอาการสงสัยวัณโรคหรือไม่ ก็ตาม สามารถส่งได้
                                          
(เอกสารดาวน์โหลด ได้ที่นี่)

รายละเอียดสามารถหาอ่านได้ที่

http://www.tbnfmthailand.org/Download/NFM%20SRTAR.pdf

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ดูที่หน้า 90
รายชื่อรพ.ต่างๆ ที่มีเครื่อง Gene Xpert สามารถส่งตรวจได้ หน้า 219-225

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ
e-mail : gf_nfm@hotmail.com

หรือติดต่อไปยังหน่วยที่ตรวจได้ตามโรงพยาบาลต่างๆที่ใกล้โรงพยาบาลของท่าน ตามรายชื่อในหน้า 219-225
 
  เกณฑ์การส่งตรวจวัณโรค   การส่งตรวจที่สามารถเบิกได้ ฟรี
          สิทธิ์ UC เสมหะบวก (AFB+)
 • Re-treatment (Relapse, TAD)
 • On treatment (เสมหะบวกสิ้นเดือน/หลังจากนั้น)
 • Pre-treatment (MDR-contact)
  เข้าเกณฑ์ สปสช. เบิก UC ฟรี
 ส่งตรวจ molecular + Culture + DST
 ได้ทุกแห่งที่มีแลป
           สิทธิ์ UC เสมหะบวก (AFB-)
 • Re-treatment (Relapse, TAD)
 • Pre-treatment (TB/HIV, Prisoner)
  เข้าเกณฑ์ สปสช. เบิก UC ฟรี
 ส่งตรวจ Culture + DST
 ได้ทุกแห่งที่มีแลป
เสมหะ/ตัวอย่างนอกปอด (ยกเว้น plural fluid) AFB +/- ผู้ป่วยในกลุ่ม
   1) HIV                     2) DM                     3) House hold contact M+
   4) House hold contact MDR               5) Prisoner
   6) Migrant                                              7) Extrapulmonary
   8) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง                                 9) ผู้สูงอายุ
 10) ฟิล์มสงสัยวัณโรคปอด แต่ผลเสมหะเป็นลบ
  ภายใต้โครงการกองทุนโลก ฟรี
 เฉพาะจังหวัดที่อยู่ภายใต้โครงการ

จังหวัดภายใต้โครงการกองทุนโลก ที่ดำเนินการคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

หน่วยงาน จังหวัด
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร
 นนทบุรี
 ปทุมธานี
 พระนครศรีอยุธยา
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ สระบุรี   สระบุรี
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ ชลบุรี  ชลบุรี
 สมุทรปราการ
 ระยอง
 ตราด 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ ราชบุรี  กาญจนบุรี
 สมุทรสาคร
 ราชบุรี 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา  นครราชสีมา
 บุรีรัมย์
 สุรินทร์
 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ขอนแก่น   ขอนแก่น
 กาฬสินธุ์
 อุดรธานี
 ร้อยเอ็ด
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ อุบลราชธานี   อุบลราชธานี
 ศรีสะเกษ 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ นครสวรรค์   นครสวรรค์  
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ พิษณุโลก  ตาก
 เพชรบูรณ์ 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่  เชียงราย
 เชียงใหม่
 ลำปาง 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
 สุราษฎร์ธานี
 ภูเก็ต
 ระนอง 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา  สงขลา
 ปัตตานี
 ยะลา
 ตรัง
 พัทลุง
 สตูล
 นราธิวาส