หน่วยงาน
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน
ชื่อผู้ส่ง   * ต้องระบุ

ชื่อโครงการหลัก 

ปีงบประมาณ
ที่มาและปัญหา  
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
วัตถุประสงค์หลัก 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
แผนกิจกรรม
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
กิจกรรมนี้ได้เชื่อมโยงกับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ระยะเวลา 
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
 
 
รายละเอียด
จำนวนงบประมาณ
บาท
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วม / บทบาท
           ผู้มีส่วนร่วม/ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
โปรดระบุ  
โปรดระบุ  
ประเภทโครงการ   
   
  ระบุ
 
ไฟล์แนบเพิ่มเติม 

    แนบไฟล์ที่มีนามสกุล .zip,.rar,.pdf,.txt,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt ,.jpg,.gif เท่านั้น 


 
 
  • Uploaded % ( ) Total
  • Uploaded files: % () Total files:
  • Uploading file:
  • Elapsed time:  Estimated time:  Speed:
ไฟล์แนบ

    แนบไฟล์ที่มีนามสกุล .zip,.rar,.pdf,.txt,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt ,.jpg,.gif เท่านั้น 


ประเภทโครงการ
  ระบุ
 
 
  • Uploaded % ( ) Total
  • Uploaded files: % () Total files:
  • Uploading file:
  • Elapsed time:  Estimated time:  Speed:
   
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
        เพิ่มบันทึกกำกับงานพัฒนาคุณภาพ (QI Memo) หรือ แผนงาน

 
กลับหน้าแรก