วัตถุประสงค์โครงการ
      
 

Background
ความเป็นมาของโครงการ
HIVQUAL Concept
แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ
Indicators
ตัวชี้วัดการดูแลรักษาผู้ป่วย

 
HIVQUAL-T V.5.7

ตัวชี้วัดและความหมาย

แบบฟอร์มผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ 

แบบฟอร์มผู้ป่วยรายใหม่

โปรแกรม HIVQUAL-T 5.7(NAP) 

โปรแกรม HIVQUAL-T 5.6(NAP) 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

แบบประเมินโครงสร้างองค์กร
 
NAPDAR V 1.1

โปรแกรมการวิเคราะห์และจัดการรายงานจากฐานข้อมูลเอดส์ 
(Full Version 18 มิ.ย. 57)

 
Link
เครือข่ายการทำงาน

 
Dhamma
ธรรมเทศนา เพื่อให้เกิดการรู้จำ
รู้จัก รู้แจ้ง รู้จริง

ธรรมเทศนา แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์
หนังสือและธรรมบรรยาย เพื่อการรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิต
สติคือพระพุทธเจ้าองค์จริง

รายงานผลการวัดคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

HIVQUAL-T V.5   ปีงบประมาณ 2553-2560

HIVQUAL-T V.4   ปีงบประมาณ 2549-2553

การประเมินโครงสร้างองค์กร

 QI Memo 
 
 QI Story 


  เอกสารงานประชุม  
ลำดับหัวข้อการประชุมรูปกิจกรรมอ่านโดยวันที่
1 หลักสูตรอบรม การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด 134 คณะทำงาน 19/6/2562
2 เอกสารงานประชุม การพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อการรับรองคุณภาพบริการเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 249 นางสาวกาญจนา ฟักทองคำ 8/1/2561
3 เอกสารงานประชุม การอบรมบุคลากรสุขภาพหน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคม การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ เรื่องการดูแลรักษาเอชไอวี 120 พญ.เอกจิตรา สุขกุล 19/7/2560
4 คู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 158 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 21/12/2559
5 เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น 80 นายศรีลัย เรืองชัย 26/6/2560
6 เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดชลบุรี 33 นายศรีลัย เรืองชัย 16/6/2560
1234
แสดงผลข้อมูลในหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
หน้าที่
 
  ตัวอย่างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล  
ลำดับชื่อแบบฟอร์มเก็บข้อมูลอ่านโดยวันที่
1แบบสำรวจปัญหาวัยรุ่น (happy teen checklist)1100โครงการแฮปปี้ ทีน12/6/2555
2แบบบันทึกการพูดคุยรายบุคคล (counselor note)1488โครงการแฮปปี้ ทีน12/6/2555
3แบบบันทึกการคัดกรองและการให้บริการสำหรับผู้ป่วย HIV/ARV Clinic2696ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข20/5/2554
4แบบบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน1845รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา2/5/2554
5แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรับใหม่ คลินิกยาต้านไวรัส2381รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา2/5/2554
6แบบประเมินผู้ป่วย/ติดเชื้อเอชไอวีแบบใหม่2321รพ.ระยอง จ.ระยอง20/4/2554
7แบบฟอร์มคัดกรองพฤติกรรมในการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และแบบฟอร์มคัดกรองผู้มารับบริการห้องตรวจอายุรกรรม1399รพ.ตราด จ.ตราด20/4/2554
8ทะเบียนข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อใช้ในโปรแกรม HIVQUAL-T2823รพ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์20/4/2554
 

    Photo Gallery

ประชุมเพื่อศึกษาระบบการส่งต่อหรือขยายงาน HIV/Aids ไปยังระบบงานต่างๆ ของสถานพยาบาลและหน่วยงานอื่น ประชุมการจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานสัมมนา HA Forum ครั้งที่ 13 'เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต' ประกาศผล แนวภาพให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ประกาศผล แนวภาพสะท้อนปัญหา ปรัชญาชีวิต ทัศนคติ สัมมนา National HIVQUAL Forum ครั้งที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.2 สระบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.11 นครศรีธรรมราช QI Training สคร.10 เชียงใหม่ QI Training สคร.4 ราชบุรี QI Training สคร.7 อุบลราชธานี QI Training สคร.6 ขอนแก่น การสัมมนา HA National Forum ครั้งที่ 11 การสัมมนาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพฯ สคร.9 พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน HIV/AIDS จ.ตรัง การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ QI TOT (โคราช) ทดสอบเครื่องมือการประเมินโครงสร้างองค์กร HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 2 QI TOT ครั้งแรก HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 1