วัตถุประสงค์โครงการ
      
 

Pedeatric HIVQUAL-T

แนวทางการส่งต่อวัยรุ่นฯ 

คู่มือการให้การปรึกษาการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก 

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ที่มีเชื้อเอชไอวี 


แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล Pediatric HIVQUAL-T

โปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T V.4.51 (NAP)


รายงานผลการวัดคุณภาพบริการ การดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

Pediatric HIVQUAL-T V.4   ปีงบประมาณ 2548-2560

 QI Memo 
 
 QI Story 

  เอกสารงานประชุม  
ลำดับหัวข้อการประชุมรูปกิจกรรมอ่านโดยวันที่
1 แนวทางการดําเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. 2560 424 นางสาวมณีนุช วุฒิการณ์ 20/6/2560
2 เอกสารการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ (27 ม.ค.2560) 153 นางสาวนุชนาถ ยิ้มใย 31/1/2560
3 เอกสารการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด เขตสคร 3 ชลบุรี 164 นางสาวหทัยชนน์ บุญหัตถ์ 20/8/2558
4 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด 164 นางสาวอนุช สีนารอด 24/2/2558
5 โครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด 160 นางสาวอนุช สีนารอด 8/1/2558
6 แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557 251 แพทยสภา 8/1/2558
7 ข้อแนะนำ สิทธิประโยชน์และโครงการพิเศษสำหรับการดูแลรักษาทารกติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 114 นางสาวอนุช สีนารอด 8/1/2558
8 หนังสือแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 128 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก 28/11/2557
9 แนวปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 132 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก 28/11/2557
10 คู่มือการจัดการเชิงรุกรายบุคคล เพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด  125 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก 5/11/2557
11 เอกสารประชุมโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด (14-15 ส.ค. 2557) 744 นางสาวนุชนาถ ยิ้มใย 20/8/2557
12 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก (5-7 มี.ค. 2557) 353 นางสาวนุชนาถ ยิ้มใย 18/3/2557
13 เอกสารการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้า 28-29 ต.ค. 2556 861 นางสาวนนทรีย์ วงษ์วิจารณ์ 11/11/2556
14 การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก (24-25 มิ.ย. 2556) 1090 นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 4/7/2556
15 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(EWI) และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (10-11 มิ.ย. 2556) 717 นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 20/6/2556
12
แสดงผลข้อมูลในหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวนทั้งหมด 27 รายการ
หน้าที่
 

    Photo Gallery

ประชุมการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก ประชุมเพื่อชี้แจงและหาแนวทางการดำเนินงาน Pediatric Cure และแนวทางการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประชุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (EWI) และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก รุ่นที่ 1 การเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่ ประชุมจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Pediatric HIVQUAL-T Meeting