วัตถุประสงค์โครงการ
      
 

           เอกสารและคู่มือด้านโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2558 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557 มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์ และบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับพนักงานบริการ แนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ VCTQUAL and VCTTools แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับเยาวชนในโครงการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา แนวทางการให้การปรึกษาและการวินิจฉัยการติดเชื้อ HIVแบบทราบผลในวันเดียว แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาวัณโรคในเด็ก แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๕ แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนกรณีสงสัยการระบาดของวัณโรค แนวทางการเร่งรัดการควบคุมวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในหน่วยงานที่ให้บริการสวัสดิการสังคม