ขั้นตอนการสมัคร

   1. ผู้สมัครกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มนี้
   2. ดาวน์โหลดไฟล์ HIV/STI Service Profile เพื่อกรอกข้อมูลเพิ่ม
   3. เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งรายงาน Service Profile เพื่อประกอบการพิจารณา
       ผ่านทาง http://www.dschivsti.net ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
   4. รอฟังผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
   5. ส่งหนังสือแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ ลงนามโดย ผอ.รพ.
   
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :   * ต้องระบุ
นามสกุล :   * ต้องระบุ
หน่วยงาน : 

เลือกจังหวัด : 
เลือกหน่วยงาน : 
* ต้องระบุ 
* ต้องระบุ 
ที่อยู่ :  * ต้องระบุ
แขวง/ตำบล :   * ต้องระบุ
เขต/อำเภอ : 
 * ต้องระบุ
รหัสไปรษณีย์ :   * ต้องระบุ
ประเภทรพ.(ตาม Service Plan) : 
  * ต้องระบุ
จำนวนเตียง : 
 * ต้องระบุ
จำนวนผู้ป่วยเอชไอวี
ที่ยังอยู่ในระบบการรักษา ณ ปัจจุบัน : 
 * ต้องระบุ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :   * ต้องระบุ
อีเมล์ :   * ต้องระบุ  
ผ่านการรับรอง HA ระดับ :
วันที่ผ่านการรับรองครั้งสุดท้าย :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
เหตุผลที่ท่าน
ต้องการเข้าร่วม
การรับรองคุณภาพ
เฉพาะรายโรค
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
        
 
 

 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
สมัครเข้าร่วมการรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรคเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                              รายงานผลการสมัครเข้าร่วมการรับรองคุณภาพ HIV/STI