รับลงทะเบียนเฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น    ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20/6/2560 12:00:00
รหัสลงทะเบียน :    * ต้องระบุ
หน่วยงาน : 

เลือกจังหวัด : 
เลือกหน่วยงาน : 
* ต้องระบุ 
* ต้องระบุ 
การเข้าร่วมประชุม :
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :   * ต้องระบุ
นามสกุล :   * ต้องระบุ
ตำแหน่ง :   * ต้องระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ต้องระบุ
 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :   * ต้องระบุ
อีเมล์ :   * ต้องระบุ  
การเดินทาง :
การจองห้องพัก : 
(***หมายเหตุ : เนื่องจากการประชุมเป็นแบบเต็มวันท่านสามารถจองที่พักได้เพื่อความสะดวกในการเดินทาง)
เข้าพักวันที่ : 
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ออกวันที่
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ประเภทการเข้าพัก : 
ระบุชื่อคู่พัก : 
* ต้องระบุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับคู่พักให้ท่านใหม่ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น
 
หน่วยงาน : 
ประเภทอาหาร :
 
          
  หมายเหตุ
• การเดินทางและการจองที่พักตามระเบียบราชการ
• ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเบิกจากจากสำนักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค โดยค่าพาหนะให้เบิกได้ตามอัตราจ่ายจริงโดยประหยัด ตามเส้นทางที่สมเหตุสมผล ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทางเดินทางตามระเบียบราชการ
•• ในกรณีเบิกค่าเดินทางโดยรถยนต์ราชการหรือรถยนต์ส่วนบุคคลขอความกรุณาเบิกหน่วยงานละ 1 คัน เท่านั้น (หากเบิกมากกว่า 1 คัน ท่านอื่น ๆ จะไม่สามารถเบิกค่าพาหนะได้)
• โปรดนำหลักฐานประกอบการเบิก – จ่ายมาในวันประชุม อาทิ อนุมัติเดินทางมาราชการฉบับจริง ใบเสร็จค่าน้ำมัน หนังสือขอใช้รถยนต์ราชการหรือรถยนต์ส่วนบุคคล (กรณีใช้รถยนต์ราชการหรือรถยนต์ส่วนบุคคล) ใบเสร็จค่าตั๋วต่างๆ เป็นต้น​
• กรุณาตอบรับเข้าร่วมการประชุมที่ www.cqihiv.com
•• ผู้ประสานงาน  คุณมณีนุช  วุฒิการณ์ โทร 0 2590 3207  / 094-485-1412
                            คุณนุชนาถ  ยิ้มใย      โทร 0 2590 3207 / 096-038-6022

 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
ลงทะเบียน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งต่อระบบบริการสุขภาพและบูรณาการงานเอชไอวีและซิฟิลิส ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6/7/2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น