วัตถุประสงค์โครงการ
      
   แบบสอบถามการดาวน์โหลดข้อมูล งานสัมมนา QI National Forum ครั้งที่ 1 
 
กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนการดาวน์โหลดข้อมูลด้วยครับ
 
หน่วยงานของท่าน :  
จังหวัด : 
ท่านทำงานเกี่ยวกับ :  
อาชีพ : 
การนำไปใช้ประโยชน์ : 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)