วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยรูปแบบ HIVQUAL-T กลับหน้าแรก

   ณ ห้องสุริยาศศิน โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา       [วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2551]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยรูปแบบ HIVQUAL-T มีการบรรยายถึงทิศทางการกำกับติดตามคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ของสปสช. มีการบรรยายการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T มีการบรรยายเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม HIVQUAL-T มีการอภิปรายการเตรียมทีมในการพัฒนาระบบคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์โดยใช้โปรแกรม HIVQUAL-T