ลำดับหัวข้อการประชุมรูปกิจกรรมอ่านโดยวันที่
1 แนวทางการดําเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. 2560  18 นางสาวมณีนุช วุฒิการณ์ 20/6/2560
2 คู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560  95 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 21/12/2559
3 เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น 10 นายศรีลัย เรืองชัย 26/6/2560
4 เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดชลบุรี 12 นายศรีลัย เรืองชัย 16/6/2560
5 เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดนนทบุรี 12 นายศรีลัย เรืองชัย 15/6/2560
6 เอกสารประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลรักษา จังหวัดอุดรธานี 70 นายศรีลัย เรืองชัย 21/5/2560
7 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่องานส่งเสริมการให้บริการยาต้านไวรัสโดยไม่คำนึงถึงระดับ ซีดี 4 และการให้ยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ 22 นายศรีลัย เรืองชัย 20/4/2560
8 เอกสารการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ และ HIV Coordinator เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นครราชสีมา (16-17 ก.พ. 2560) 55 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 1/3/2560
9 เอกสารการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ (27 ม.ค.2560) 96 นางสาวนุชนาถ ยิ้มใย 31/1/2560
10 เอกสารประชุมแนวทางการนำเกณฑ์ประเมินและรับรองคุณภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 (19-20 ธค 59) และ รุ่นที่ 2 (9 - 10 มค 60) 56 นางสาวกาญจนา ฟักทองคำ 16/1/2560
11 เอกสารอบรมแนวทางการดำเนินงานเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิส เอชไอวี โรคตับอักเสบจากไวรัสจากแม่สู่ลูก (6-7 ธ.ค. 2559) 75 คุณทำเนียบ สังวาลประกายแสง 16/1/2560
12 เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.ชลบุรี (20-21 ธ.ค. 2559) 38 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 16/1/2560
13 เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นนทบุรี (7-8 ธ.ค. 2559) 63 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 14/12/2559
14 เอกสารการพัฒนาศักยภาพแพทย์ เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นครราชสีมา (17-18 พ.ย. 2559) 73 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 21/11/2559
15 เอกสารงานประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศึกยภาพบุคลากร การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ สำหรับการรับรองเฉพาะโรคด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 154 นางสาวกาญจนา ฟักทองคำ 16/10/2558
16 เอกสารการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด เขตสคร 3 ชลบุรี 135 นางสาวหทัยชนน์ บุญหัตถ์ 20/8/2558
17 ผลสาเร็จการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2553-2557 159 คุณพัชรภรณ์ ภวภูตานนท์ 24/2/2558
18 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด 142 นางสาวอนุช สีนารอด 24/2/2558
19 โครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด 132 นางสาวอนุช สีนารอด 8/1/2558
20 แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557 226 แพทยสภา 8/1/2558
21 ข้อแนะนำ สิทธิประโยชน์และโครงการพิเศษสำหรับการดูแลรักษาทารกติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 99 นางสาวอนุช สีนารอด 8/1/2558
22 หนังสือแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 104 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก 28/11/2557
23 แนวปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 116 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก 28/11/2557
24 คู่มือการจัดการเชิงรุกรายบุคคล เพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด  103 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก 5/11/2557
25 เอกสารประชุมโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด (14-15 ส.ค. 2557) 723 นางสาวนุชนาถ ยิ้มใย 20/8/2557
26 เอกสารประชุมทีมงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อการขอรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรค (DSC) (28-29 ก.ค. 2557) 616 พญ.เอกจิตรา สุขกุล 1/8/2557
27 เอกสารนำเสนออบรม QI Training 4 ภาค 372 พญ.เอกจิตรา สุขกุล 18/5/2557
28 เอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค (31-2 เม.ย. 2557) 421 นายศรีลัย เรืองชัย 29/4/2557
29 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก (5-7 มี.ค. 2557) 337 นางสาวนุชนาถ ยิ้มใย 18/3/2557
30 เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL Update) 461 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 18/3/2557
31 เอกสารการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้า 28-29 ต.ค. 2556 855 นางสาวนนทรีย์ วงษ์วิจารณ์ 11/11/2556
32 เอกสารประชุมการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและดูแลรักษา HIV/AIDS ระหว่างรพ. อปท. และภาคประชาสังคม 9-11 ต.ค. 2556 617 นายศรีลัย เรืองชัย 11/11/2556
33 เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL) 762 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 8/7/2556
34 การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก (24-25 มิ.ย. 2556) 1074 นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 4/7/2556
35 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(EWI) และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (10-11 มิ.ย. 2556) 712 นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 20/6/2556
36 เอกสารประชุมฟื้นฟูความรู้ การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T (8-9 พ.ค. 2556) 601 นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 20/6/2556
37 เอกสารประชุมการจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (30-2 พ.ค. 2556) 759 นายศรีลัย เรืองชัย 15/5/2556
38 เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL) 3-4 เม.ย. 2556 926 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 11/4/2556
39 เอกสารประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กปีงบประมาณ 2556 1249 นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 15/2/2556
40 เอกสารนำเสนอการประชุม Concept Task Shifting 12-14 กพ. 2556 2507 นางสาวกาญจนา ฟังทองคำ 11/2/2556
12
แสดงผลข้อมูลในหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวนทั้งหมด 54 รายการ
หน้าที่

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
   แสดงผลเอกสารการประชุม     

 
กลับหน้าแรก