ลำดับหัวข้อการประชุมรูปกิจกรรมอ่านโดยวันที่
1 เอกสารงานประชุม การอบรมบุคลากรสุขภาพหน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคม การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ เรื่องการดูแลรักษาเอชไอวี 32 พญ.เอกจิตรา สุขกุล 19/7/2560
2 เอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งต่อระบบบริการสุขภาพและบูรณาการงานเอชไอวีและซิฟิลิส ในเขตภาคเหนือ 18 นางสาวมณีนุช วุฒิการณ์ 19/7/2560
3 เอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งต่อระบบบริการสุขภาพและบูรณาการงานเอชไอวีและซิฟิลิส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 นางสาวมณีนุช วุฒิการณ์ 19/7/2560
4 เอกสารการอบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Excellent Health for TG Women) 31 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 18/7/2560
5 แนวทางการดําเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. 2560  71 นางสาวมณีนุช วุฒิการณ์ 20/6/2560
6 คู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560  105 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 21/12/2559
7 เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น 36 นายศรีลัย เรืองชัย 26/6/2560
8 เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดชลบุรี 19 นายศรีลัย เรืองชัย 16/6/2560
9 เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดนนทบุรี 21 นายศรีลัย เรืองชัย 15/6/2560
10 เอกสารประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลรักษา จังหวัดอุดรธานี 75 นายศรีลัย เรืองชัย 21/5/2560
11 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่องานส่งเสริมการให้บริการยาต้านไวรัสโดยไม่คำนึงถึงระดับ ซีดี 4 และการให้ยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ 42 นายศรีลัย เรืองชัย 20/4/2560
12 เอกสารการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ และ HIV Coordinator เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นครราชสีมา (16-17 ก.พ. 2560) 61 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 1/3/2560
13 เอกสารการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ (27 ม.ค.2560) 100 นางสาวนุชนาถ ยิ้มใย 31/1/2560
14 เอกสารประชุมแนวทางการนำเกณฑ์ประเมินและรับรองคุณภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 (19-20 ธค 59) และ รุ่นที่ 2 (9 - 10 มค 60) 61 นางสาวกาญจนา ฟักทองคำ 16/1/2560
15 เอกสารอบรมแนวทางการดำเนินงานเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิส เอชไอวี โรคตับอักเสบจากไวรัสจากแม่สู่ลูก (6-7 ธ.ค. 2559) 79 คุณทำเนียบ สังวาลประกายแสง 16/1/2560
16 เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.ชลบุรี (20-21 ธ.ค. 2559) 43 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 16/1/2560
17 เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นนทบุรี (7-8 ธ.ค. 2559) 64 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 14/12/2559
18 เอกสารการพัฒนาศักยภาพแพทย์ เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นครราชสีมา (17-18 พ.ย. 2559) 74 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 21/11/2559
19 เอกสารงานประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศึกยภาพบุคลากร การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ สำหรับการรับรองเฉพาะโรคด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 156 นางสาวกาญจนา ฟักทองคำ 16/10/2558
20 เอกสารการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด เขตสคร 3 ชลบุรี 136 นางสาวหทัยชนน์ บุญหัตถ์ 20/8/2558
21 ผลสาเร็จการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2553-2557 159 คุณพัชรภรณ์ ภวภูตานนท์ 24/2/2558
22 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด 145 นางสาวอนุช สีนารอด 24/2/2558
23 โครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด 135 นางสาวอนุช สีนารอด 8/1/2558
24 แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557 230 แพทยสภา 8/1/2558
25 ข้อแนะนำ สิทธิประโยชน์และโครงการพิเศษสำหรับการดูแลรักษาทารกติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 100 นางสาวอนุช สีนารอด 8/1/2558
26 หนังสือแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 107 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก 28/11/2557
27 แนวปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 116 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก 28/11/2557
28 คู่มือการจัดการเชิงรุกรายบุคคล เพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด  104 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก 5/11/2557
29 เอกสารประชุมโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด (14-15 ส.ค. 2557) 724 นางสาวนุชนาถ ยิ้มใย 20/8/2557
30 เอกสารประชุมทีมงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อการขอรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรค (DSC) (28-29 ก.ค. 2557) 618 พญ.เอกจิตรา สุขกุล 1/8/2557
31 เอกสารนำเสนออบรม QI Training 4 ภาค 373 พญ.เอกจิตรา สุขกุล 18/5/2557
32 เอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค (31-2 เม.ย. 2557) 424 นายศรีลัย เรืองชัย 29/4/2557
33 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก (5-7 มี.ค. 2557) 338 นางสาวนุชนาถ ยิ้มใย 18/3/2557
34 เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL Update) 462 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 18/3/2557
35 เอกสารการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้า 28-29 ต.ค. 2556 855 นางสาวนนทรีย์ วงษ์วิจารณ์ 11/11/2556
36 เอกสารประชุมการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและดูแลรักษา HIV/AIDS ระหว่างรพ. อปท. และภาคประชาสังคม 9-11 ต.ค. 2556 617 นายศรีลัย เรืองชัย 11/11/2556
37 เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL) 763 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 8/7/2556
38 การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก (24-25 มิ.ย. 2556) 1075 นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 4/7/2556
39 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(EWI) และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (10-11 มิ.ย. 2556) 713 นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 20/6/2556
40 เอกสารประชุมฟื้นฟูความรู้ การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T (8-9 พ.ค. 2556) 604 นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 20/6/2556
12
แสดงผลข้อมูลในหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวนทั้งหมด 58 รายการ
หน้าที่

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
   แสดงผลเอกสารการประชุม     

 
กลับหน้าแรก