ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 สรุปผล การวัดผลการปฏิบัติงานด้วย VCTQUAL program, Client exit survey และ Counselor survey83 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
29/11/2555
2 HIV Program (2012 – 2016)35 คุณชลลดา นันทวิสัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
29/11/2555
3 โครงการพัฒนาคุณภาพงานให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL)49 คุณลีซ่า กันธมาลา
สำนักโรคเอดส์ฯ
29/11/2555
4 การพัฒนาคุณภาพสู่การเข้าถึงอย่างยั่งยืนด้วย VCTQUAL35 คุณนวลพรรณ ไมพานิช
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
29/11/2555
5 การพัฒนาคุณภาพงานบริการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี28 คุณรัตนา ไชยฟองศรี
รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่
29/11/2555
6 การพัฒนาคุณภาพงานบริการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี26 คุณสุรภี ศักดิ์ไพบูลย์
รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
29/11/2555
7 Download ทั้งหมด65 ทีมวิทยากร 29/11/2555

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ VCTQUAL ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2555 
                

 
aaa