ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL)101 คุณลิซ่า กันธมาลา
สำนักโรคเอดส์ฯ
11/4/2556
2 การพัฒนางานให้บริการปรึกษา90 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
11/4/2556
3 การพัฒนาคุณภาพงานบริการปรึกษาก่อนและหลัง การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยรูปแบบการวัดผลงานบริการปรึกษา46 คุณวรรณา สาริยาชีวะ
รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
11/4/2556
4 การวัดผลการปฏิบัติงานให้บริการปรึกษาก่อนและหลัง ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี52 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
11/4/2556
5 การดำเนินงานให้คำปรึกษาโดยทีมสหวิชาชีพ41 คุณวรรณา สาริยาชีวะ
รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
11/4/2556
6 HIV Pretest-Posttest counseling Tracer61 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
11/4/2556
7 Download ทั้งหมด74 ทีมวิทยากร 11/4/2556

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL) 3-4 เม.ย. 2556 
                

 
aaa