ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม8 ทีมผู้จัดการประชุม 20/6/2556
2 ตัวชี้วัดสัญญานเตือนเชื้อดื้อยาต้านไวรัส103 คุณกัญจนกร โภคะสวัสดิ์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/6/2556
3 ทบทวนการอ่านรายงานและวิเคราะห์ตัวชี้วัด เพื่อหาสาเหตุตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเกณฑ์เป้าหมาย41 คุณกัญจนกร โภคะสวัสดิ์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/6/2556
4 ผังอธิบายรายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลรักษา HIV/AIDS41 คุณกัญจนกร โภคะสวัสดิ์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/6/2556
5 สรุปตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส49 คุณกัญจนกร โภคะสวัสดิ์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/6/2556
6 สรุปตัวชี้วัดผลลัพธ์การบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์61 คุณกัญจนกร โภคะสวัสดิ์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/6/2556
7 รายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์32 คุณกัญจนกร โภคะสวัสดิ์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/6/2556
8 การเตรียมและส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีไปคลินิกผู้ใหญ่ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี13 คุณมณี เย็นตั้ง
รพ.พระจอมเกล้า
20/6/2556
9 แนวทางการเตรียมและส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา6 คุณอุษา สุขาพันธุ์
รพ.หาดใหญ่
20/6/2556
10 คำแนะนำการใช้งาน Website ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยเอดส์ การให้บริการผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยเอดส์16 ทีมวิทยากร 20/6/2556
11 ใบงานที่ 1 สรุปสถานการณ์การให้บริการดูแลรักษาเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์6 ทีมวิทยากร 20/6/2556
12 ใบงานที่ 2 กรุณาเลือกตัวชี้วัดและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด11 ทีมวิทยากร 20/6/2556
13 แนวทางการเตรียมและส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่17 ทีมวิทยากร 20/6/2556
14 ภาคผนวก 1: แบบประเมินความพร้อมของวัยรุ่นทีมีเชื้อเอชไอวีสำหรับการส่งต่อเข้ารับการรักษาในระบบบริการแบบผู้ใหญ่ บริการแบบผู้ใหญ่16 ทีมวิทยากร 20/6/2556
15 ภาคผนวก 2: แบบฟอร์มการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชือ เอชไอวีจากคลินิกการดูแลเด็กไปสู่คลินิกผู้ใหญ่8 ทีมวิทยากร 20/6/2556
16 ภาคผนวก 3: การติดตามความต่อเนืองของการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีไปคลินิกผู้ใหญ่ที่ 6 เดือน หลังรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีในความดูแล10 ทีมวิทยากร 20/6/2556
17 ภาคผนวก 4: สรุปบทเรียนกระบวนการส่งต่อวัยรุ่นทีมีเชือ เอชไอวีเพือการดูแลในคลินิกผู้ใหญ่10 ทีมวิทยากร 20/6/2556
18 Download ทั้งหมด37 ทีมวิทยากร 20/6/2556

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(EWI) และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (10-11 มิ.ย. 2556) 
                

 
aaa