ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม16 ทีมผู้จัดการประชุม 4/7/2556
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเอชไอวีและเอดส์ในเด็ก78 นพ.วิทยา เพ็ชรดาชัย
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
4/7/2556
3 การให้การปรึกษาในกรณีเปิดเผยผลเลือดเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี80 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
4 ปัจจัยด้านสังคมและจิตใจเกี่ยวกับการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี40 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
5 การสื่อสารเรื่องเอชไอวีกับเด็ก36 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
6 4 ขั้นตอนในการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก61 ทีมวิทยากร 4/7/2556
7 การติดตามเด็กและผู้ดูแลภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก26 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
8 การเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็ก28 คุณอุษา สุขาพันธ์
รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4/7/2556
9 กรณีผู้ดูแลตัดสินใจที่จะเปิดเผยเองที่บ้าน:ประเด็นสาคัญที่ต้องเตรียม17 คุณอุษา สุขาพันธ์
รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4/7/2556
10 เทคนิคการตอบคาถามหรือให้ข้อมูลแก่เด็ก19 คุณมณี เย็นตั้ง
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
4/7/2556
11 การจัดกิจกรรม..วีดีทัศน์..หนังสั้น..เพื่อการเรียนรู้19 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
12 กิจกรรมประเมิน...ติดตาม วีดีทัศน์.. หนังสั้น..เพื่อกาเรียนรู้19 ทีมวิทยากร 4/7/2556
13 กรณีศึกษา7 ทีมวิทยากร 4/7/2556
14 ใบงานฝึกปฏิบัติ - แบบสังเกตการสาธิต16 ทีมวิทยากร 4/7/2556
15 - ฝึกปฏิบัติ กรณีเด็กเล็ก10 ทีมวิทยากร 4/7/2556
16 - กรณีศึกษาฝึกปฏิบัติ 17 ทีมวิทยากร 4/7/2556
17 - กรณีศึกษาฝึกปฏิบัติ 28 ทีมวิทยากร 4/7/2556
18 แบบประเมิน23 ทีมวิทยากร 4/7/2556
19 Disclosure Map48 คุณอุษา สุขาพันธ์
รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4/7/2556
20 สอนภูมิคุ้มกัน21 คุณมณี เย็นตั้ง
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
4/7/2556
21 Download ทั้งหมด59 ทีมวิทยากร 4/7/2556

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก (24-25 มิ.ย. 2556) 
                

 
aaa