ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL)112 คุณลิซ่า กันธมาลา
สำนักโรคเอดส์ฯ
8/7/2556
2 แนะนำโปรแกรม VCTQUAL และ VCT Tools60 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
8/7/2556
3 การพัฒนางานให้คำปรึกษา103 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
8/7/2556
4 สรุปการใช้เครื่องมือ VCTQUAL Counselor Survey และ Client Exit Survey36 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
8/7/2556
5 HIV Pretest-Posttest counseling Tracer71 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
8/7/2556
6 การพัฒนาคุณภาพงานบริการปรึกษาก่อนและหลัง การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยรูปแบบการวัดผลงานบริการปรึกษา58 คุณวรรณา สาริยาชีวะ
รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
8/7/2556
7 การดำเนินงานให้คำปรึกษาโดยทีมสหวิชาชีพ48 คุณวรรณา สาริยาชีวะ
รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
8/7/2556
8 LAN FOR LINK16 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 8/7/2556
9 Download ทั้งหมด75 ทีมวิทยากร 8/7/2556

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL)
                

 
aaa