ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL)118 คุณลิซ่า กันธมาลา
สำนักโรคเอดส์ฯ
8/7/2556
2 แนะนำโปรแกรม VCTQUAL และ VCT Tools60 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
8/7/2556
3 การพัฒนางานให้คำปรึกษา107 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
8/7/2556
4 สรุปการใช้เครื่องมือ VCTQUAL Counselor Survey และ Client Exit Survey37 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
8/7/2556
5 HIV Pretest-Posttest counseling Tracer76 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
8/7/2556
6 การพัฒนาคุณภาพงานบริการปรึกษาก่อนและหลัง การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยรูปแบบการวัดผลงานบริการปรึกษา62 คุณวรรณา สาริยาชีวะ
รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
8/7/2556
7 การดำเนินงานให้คำปรึกษาโดยทีมสหวิชาชีพ52 คุณวรรณา สาริยาชีวะ
รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
8/7/2556
8 LAN FOR LINK17 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 8/7/2556
9 Download ทั้งหมด80 ทีมวิทยากร 8/7/2556

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL) 
                

 
aaa