ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL)78 คุณลิซ่า กันธมาลา
สำนักโรคเอดส์ฯ
18/3/2557
2 การพัฒนางานให้การปรึกษา70 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
18/3/2557
3 แนะนำโปรแกรม VCTQUAL และ VCT Tools46 คุณสุชาดา มุกเตียร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
18/3/2557
4 การพัฒนาคุณภาพงานบริการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี56 คุณวรรณา สาริยาชีวะ
รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
18/3/2557
5 Download ทั้งหมด62 ทีมวิทยากร 18/3/2557

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL Update)
                

 
aaa