ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 การถอดบทเรียน โครงการ HIVQUAL-T และ Pediatric HIVQUAL-T67 คุณสมพร อินทร์แก้ว
คุณอัญชลี อินทรียงค์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
18/3/2557
2 การเขียนเรื่องเล่า (CQI Story)45 คุณสมพร อินทร์แก้ว
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
18/3/2557
3 Download ทั้งหมด51 ทีมวิทยากร 18/3/2557

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก (5-7 มี.ค. 2557) 
                

 
aaa