ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 การจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูกและเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อฯ ให้เร็วที่สุด147 นพ.สุเมธ องค์วรรณดี
สำนักโรคเอดส์ฯ
20/8/2557
2 ระบบการบริหารจัดการเชิงรุก Active Case Management เพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูก125 นพ.สราวุฒิ บุญสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
20/8/2557
3 Update in PMTCT Treatment and Care Guidelines for EMTCT206 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/8/2557
4 Pediatric HIV guideline 2014148 รศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20/8/2557
5 Pediatric HIV functional cure & Latent HIV reservoir in early treated infants72 รศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20/8/2557
6 การจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูกและการเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อฯ ให้เร็วที่สุด78 คุณธนันดา นัยวัฒนกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/8/2557
7 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ด้วยวิธี DNA-PCR86 คุณหรรษา ไทยศรี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
20/8/2557
8 แนวทางปฏิบัติ การเก็บและนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ HIV-PCR จากกระดาษซับเลือด สำหรับทารกแรกเกิด (อายุ 2-7 วัน) ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี76 ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
20/8/2557
9 การส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัส ในทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี38 ภญ.สุกานต์ดา เด่นจันตา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
20/8/2557
10 การส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี32 ภญ.อรุณวรรณ วัฒนพงศ์ชาติ
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
20/8/2557
11 ปัญหาที่พบบ่อย ในเรื่องการกินยาต้านไวรัสในเด็ก29 คุณมณี เย็นตั้ง
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
20/8/2557
12 ปัญหาที่พบในการให้ยาต้านไวรัส และการส่งเสริมความร่วมมือในการกินยาในเด็กทารก29 ภญ.ธนิษฐา อุดมพานิช
รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
20/8/2557
13 การให้การปรึกษามารดาติดเชื้อเอชไอวีเพื่อการพาลูกมาตรวจตามนัด36 คุณพิมพ์ศิริ ณ เชียงใหม่
คุณยศวดี ณ นคร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
20/8/2557
14 Case discussion36 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/8/2557
15 แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย 2557155 พญ.วนันธร ทองทรงกฤษณ์
รพ.สวรรค์ประชารักษ์
20/8/2557
16 แนวทางการส่งต่อทารกติดเชื้อเอชไอวีเข้าร่วม โครงการวิจัย HIV-NAT209 การศึกษาแหล่งซ่อนตัวของเชื้อเอชไอวีในทารกหลังได้รับยาต้านไวรัส39 ทีมวิทยากร 20/8/2557
17 ใบนำส่ง PCR แรกคลอด กรมวิทย์การแพทย์45 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
20/8/2557
18 Download ทั้งหมด77 ทีมวิทยากร 20/8/2557

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด (14-15 ส.ค. 2557) 
                

 
aaa