ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม14 ทีมผู้จัดการประชุม 24/2/2558
2 โครงการจัดการเชิงรุกเพื่อเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทำรกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด68 พญ. ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์า
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
24/2/2558
3 แนวทางปฏิบัติกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีด้อยสิทธิ์/ ต่างด้าว39 นพ.สราวุฒิ บุญสุข
กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย
24/2/2558
4 การดูแลทารกที่ได้รับการตรวจ HIV PCR เมื่อแรกเกิด ตัวอย่างจากกระดาษซับเลือดและงบประมาณสนับสนุน34 คุณหรรษา ไทยศรี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24/2/2558
5 ผลการดำเนินงานและเครื่องมือการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงใหม่ โครงการจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อฯ28 คุณธนันดา นัยวัฒนกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/2/2558
6 Case discussion17 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/2/2558
7 การประสานงาน การสื่อสาร และการจัดทำไลน์กลุ่มในเขตสคร. 11-1210 คุณอุษา สุขาพันธุ์
งานให้คำปรึกษา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
24/2/2558
8 ประสบการณ์การดำเนินงาน ภาคกลาง เขตสคร. 2 ,49 คุณมณี เย็นตั้ง
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
24/2/2558
9 ประสบการณ์การดำเนินงาน ภาคกลาง: กทม. ปริมณฑลและภาคตะวันออก11 คุณธิดารัตน์ จุพิมาย
คุณตุลาทิพ สุวรรณฤกษ์
HIV-NAT ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
24/2/2558
10 Download ทั้งหมด29 ทีมวิทยากร 24/2/2558

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด 
                

 
aaa