ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม22 คณะทำงาน 20/8/2558
2 ความก้าวหน้าการจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูกและการเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อฯให้เร็วที่สุด108 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/8/2558
3 Update in PMTCT Treatment and Care Guidelines for EMTCT105 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/8/2558
4 ระบบการบริหารจัดการ Active Case Management และการดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก54 นพ.สราวุฒิ บุญสุข
กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย
20/8/2558
5 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี DNA-PCR เครือข่ายห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์42 นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
20/8/2558
6 โครงการศึกษาการซ่อนตัวของเชื้อเอชไอวี ในทารกติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยที่ได้รับยาต้านไวรัสเร็ว 25 โครงการวิจัยภายใต้โครงการ ACC 20/8/2558
7 การดำเนินงานโครงการ ACC ภาคกลาง35 คุณมณี เย็นตั้ง
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
20/8/2558
8 ประสบการณ์การดำเนินงานภาคกลาง: กทม., ปริมณฑล และภาคตะวันออก17 คุณธิดารัตน์ จุพิมาย และคุณตุลาทิพ สุวรรณฤกษ์
HIV-NAT ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
20/8/2558
9 Download ทั้งหมด39 ทีมวิทยากร 20/8/2558

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากมารดาสู่ทารก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด เขตสคร 3 ชลบุรี 
                

 
aaa