ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 แนวคิดการดำเนินงานด้าน HIV/STI เพื่อการรับรองเฉพาะโรค175 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/10/2558
2 เรียนรู้การตามรอยโดยใช้มาตรฐานและ tracer137 นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
16/10/2558
3 DSC for HIV and STI’s indicator138 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/10/2558
4 Download ทั้งหมด124 ทีมวิทยากร 16/10/2558

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
                

 
aaa