ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 แนวทางการป้องกันก่อนและหลังสัมผัสเชื้อด้วยยาต้านไวรัส48 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
21/11/2559
2 แนวทางการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์30 รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
21/11/2559
3 แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์32 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
21/11/2559
4 แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเด็กและวัยรุ่นและ PMTCT23 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
21/11/2559
5 Download ทั้งหมด26 ทีมวิทยากร 21/11/2559
6 แนวทางการป้องกันก่อนและหลังสัมผัสเชื้อด้วยยาต้านไวรัส29 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
21/11/2559

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการพัฒนาศักยภาพแพทย์ เรื่อง 'ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี' จัดที่จ.นครราชสีมา (17-18 พ.ย. 2559)
                

 
aaa