ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 แนวคิด/นโยบายการให้ยาป้องกัน ด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัส25 คุณพัชราภรณ์ ภวภูตานนท์
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/12/2559
2 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส25 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/12/2559
3 PrEP Counseling19 คุณบงกช เจตน์สว่าง
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/12/2559
4 ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ควรรู้ในการดูแลกลุ่ม MSM และสาวประเภทสอง22 คุณนฤมล เย็นยาซัน 14/12/2559
5 ประสบการณ์การให้บริการเพร็พ (PrEP)10 ผศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
14/12/2559
6 ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส21 คุณปัทมา มั่นคงดี
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/12/2559
7 Download ทั้งหมด23 ทีมวิทยากร 14/12/2559

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นนทบุรี (7-8 ธ.ค. 2559) 
                

 
aaa