ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 แนวคิด/นโยบายการให้ยาป้องกัน ด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัส24 คุณพัชราภรณ์ ภวภูตานนท์
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/12/2559
2 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส24 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/12/2559
3 PrEP Counseling18 คุณบงกช เจตน์สว่าง
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/12/2559
4 ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ควรรู้ในการดูแลกลุ่ม MSM และสาวประเภทสอง20 คุณนฤมล เย็นยาซัน 14/12/2559
5 ประสบการณ์การให้บริการเพร็พ (PrEP)10 ผศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
14/12/2559
6 ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส20 คุณปัทมา มั่นคงดี
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/12/2559
7 Download ทั้งหมด23 ทีมวิทยากร 14/12/2559

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง 'ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี' จัดที่จ.นนทบุรี (7-8 ธ.ค. 2559)
                

 
aaa