ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 แนวคิด/นโยบายการให้ยาป้องกัน ด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัส15 คุณพัชราภรณ์ ภวภูตานนท์
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
16/1/2560
2 มายาคติเกี่ยวกับเพร็พ: กรณีศึกษาการให้ยาป้องกันก่อนและหลังสัมผัสเชื้อด้วยยาต้านไวรัส16 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/1/2560
3 แบบประเมินก่อนการให้ยา PrEP10 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/1/2560
4 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส (Pre-Exposure Prophylaxis: PrEP)16 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/1/2560
5 PrEP Counseling3 คุณบงกช เจตน์สว่าง
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/1/2560
6 ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ควรรู้ในการดูแลกลุ่ม MSM และสาวประเภทสอง11 คุณนฤมล เย็นยาซัน 16/1/2560
7 ประสบการณ์การให้บริการเพร็พ (PrEP)4 ผศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
16/1/2560
8 ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส9 คุณปัทมา มั่นคงดี
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/1/2560
9 แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการการปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี (VCT)11 โครงการ PrEP2START 16/1/2560
10 แบบบันทึก PrEP Follow-up3 โครงการ PrEP2START 16/1/2560
11 Download ทั้งหมด13 ทีมวิทยากร 16/1/2560

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.ชลบุรี (20-21 ธ.ค. 2559) 
                

 
aaa