ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 แนวทางการดูแลทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อซิฟิลิสและซิฟิลิสแต่กำเนิด (Congenital Syphilis)1690 ทีมวิทยากร 16/1/2560
2 แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสและคู่ Case scenario and Common pitfalls/FAQ635 ผศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/1/2560
3 Key Counseling Messages ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด88 นพ.พสุวัฒน์ คงศีล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
16/1/2560
4 ระบบข้อมูล ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิด55 สำนักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
16/1/2560
5 การยุติการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย สิ่งท้าทายและก้าวต่อไป108 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/1/2560
6 การยุติการถ่ายทอดเชื้อตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก สถานการณ์ในไทยและก้าวต่อไป64 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/1/2560
7 แนวทางการดูแลรักษา หญิงตั้งครรภ์ที่พบโรคซิฟิลิส และสามีหรือคู่เพศสัมพันธ์377 พญ.วนันธร ทองทรงกฤษณ์
รพ.สวรรค์ประชารักษ์
16/1/2560
8 Download ทั้งหมด152 ทีมวิทยากร 16/1/2560

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารอบรมแนวทางการดำเนินงานเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิส เอชไอวี โรคตับอักเสบจากไวรัสจากแม่สู่ลูก (6-7 ธ.ค. 2559) 
                

 
aaa