ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 นำเสนอโครงการจัดการเชิงรุกฯ การประเมินความเสี่ยงของทารก ผลการดำเนินงานความยั่งยืนของโครงการ43 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
1/2/2560
2 บริการตรวจการติดเชื้อ HIV-PCR ในเด็กจากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ 256044 คุณวิโรจน์ พวงทับทิม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1/2/2560
3 โครงการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอด HIV มารดาสู่ทารก & เริ่มยาแก่ทารกที่ติดเชื้อให้เร็วที่สุด62 พญ.รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล
คุณอารีรัตน์ คงโพธิ์น้อย
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
1/2/2560
4 การบันทึกข้อมูลใน NAP program เพื่อเบิกจ่าย การส่งเสริมวินัยการกินยา34 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
1/2/2560
5 การรายงาน การเก็บข้อมูล และการทำไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบในจังหวัดและเขต21 คุณอุษา สุขาพันธ์
รพ.หาดใหญ่
1/2/2560
6 การนิเทศเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการ ACC11 คุณมณี เย็นตั้ง
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
1/2/2560
7 การติดตามโรงพยาบาลที่มีเด็กติดเชื้อและการประสานงานกับผู้จัดการภาค16 คุณจิราพร ชูเชิด
สำนักโรคเอดส์ฯ
1/2/2560
8 แนวทางการดำเนินงาน การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก54 คุณปริวรรต ตั้งพงษ์
กรมอนามัย
1/2/2560
9 โครงการศึกษาการซ่อนตัวของเชื้อเอชไอวี ในทารกติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยที่ได้รับยาต้านไวรัสเร็ว11 คุณธิดารัตน์ จุพิมาย
HIV-NAT ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
1/2/2560
10 แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. 255979 พญ.วนันธร ทองทรงกฤษณ์
รพ.สวรรค์ประชารักษ์
1/2/2560
11 แนวทางการดูแลรักษา หญิงตั้งครรภ์ที่พบโรคซิฟิลิส และสามีหรือคู่เพศสัมพันธ์ จากแนวทางระดับชาติเรื่อง การกำจัดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 255841 พญ.วนันธร ทองทรงกฤษณ์
รพ.สวรรค์ประชารักษ์
1/2/2560
12 แบบฟอร์ม 1 ใบนำส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 วิธี DNA-PCR19 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1/2/2560
13 แบบฟอร์ม 3 รายงานการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี31 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
1/2/2560
14 แบบฟอร์ม 4: รายงานติดตามการกินยาของเด็กติดเชื้อเอชไอวีในโครงการจัดการเชิงรุกฯ23 โครงการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด
1/2/2560
15 Download ทั้งหมด39 ทีมวิทยากร 1/2/2560

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ (27 ม.ค.2560) 
                

 
aaa