ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 Update on HIV treatment guideline 2559: แนวทางการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์72 รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1/3/2560
2 PEP and PrEP Guideline Pre-Exposure Prophylaxis for HIV prevention63 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
1/3/2560
3 แบบประเมินก่อนการให้ยา PrEP33 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
1/3/2560
4 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัส และ drug interaction41 พญ.วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี
รพ.มหาราชนครราชสีมา
1/3/2560
5 ทบทวนความรู้และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ HIV และ Syphilis Testing33 ดร.ชลทิชา กิตตินันทวรกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
1/3/2560
6 HIV Misdiagnosis และกรณีศึกษา22 คุณลีซ่า กันธมาลา
สำนักโรคเอดส์ฯ
1/3/2560
7 รายงานการติดตาม misdiagnosis 14 Cases12 คุณลีซ่า กันธมาลา
สำนักโรคเอดส์ฯ
1/3/2560
8 WHO Information Note: Reminder to retest all newly diagnosed HIV-positive individuals in accordance with WHO recommendations9 องค์การอนามัยโลก 1/3/2560
9 แปล WHO Information Note12 คุณลีซ่า กันธมาลา
สำนักโรคเอดส์ฯ
1/3/2560
10 Download ทั้งหมด20 ทีมวิทยากร 1/3/2560

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ และ HIV Coordinator เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นครราชสีมา (16-17 ก.พ. 2560) 
                

 
aaa