ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 นโยบายนำไปสู่....การยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์84 นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
8/1/2561
2 DSC RRTTR ยุติเอดส์77 พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู
สำนักโรคเอดส์ฯ
8/1/2561
3 วิเคราะห์สถานการณ์และบริบทขององค์กรด้าน HIV/STI61 นพ.อร่าม ลิ้มตระกูล
รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
8/1/2561
4 DSC indicators 256171 คณะทำงาน 8/1/2561
5 เตรียมความพร้อมสู่...กระบวนการรับรองรายระบบหรือรายโรค34 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 8/1/2561
6 การเรียนรู้มาตรฐานสำหรับการรับรองเฉพาะโรค DSC : HIV/ STI30 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 8/1/2561
7 Service Profile เห็นภาพรวมของคุณภาพการดูแลผู้ป่วย นำปัญหาที่พบมาปรับปรุง มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น39 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 8/1/2561
8 ดาวน์โหลดทั้งหมด101 ทีมวิทยากร 8/1/2561

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารงานประชุม การพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อการรับรองคุณภาพบริการเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                

 
aaa