วัตถุประสงค์โครงการ
      
แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งต่อระบบบริการสุขภาพและบูรณาการงานเอชไอวีและซิฟิลิส      
       
   

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางพัทธยาคมบางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาพะเยาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
2 นางกนิษฐามิตร์ถาวรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กชัยนาทนเรนทร,รพท.ชัยนาทพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
3 นางเปรมฤดีรักพันธ์ุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้รับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์สาขาพื้นที่(พิษณุโลก)พิษณุโลกพักคู่นางสุภาพ แกล้วกล้า
4 พญ.พรโศภิตนวลสาลีนายแพทย์ชำนาญการพพิเศษรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กกำแพงเพชร,รพท.กำแพงเพชรไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นายสุทัศน์มหาวรรณศรีนักวิชาสการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาพะเยาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
6 นางปาริชาตเรืองชัยศิวเวทพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กกำแพงเพชร,รพท.กำแพงเพชรพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางทัศนีย์คำวังพฤกษ์พยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กลำพูน,รพท.ลำพูนไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 พญ.แสงระวีจูห้องกุมารแพทย์รับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กลำพูน,รพท.ลำพูนไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางเนตร์นภาพรฐิตานนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทชัยนาทพักคู่นางอารยา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
10 นางอารยาเดชาติวงศ์ ณ อยุธยานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทชัยนาทพักคู่นางเนตร์นภา พรฐิตานนท์
11 นางอภิวันท์จุลบุตรพยาบาลรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กศรีสังวาลย์,รพท.แม่ฮ่องสอนพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
12 นางสาวจุฑามณีมูลวงษ์ผู้ประสานงานโครงการประสานงานโครงการ ACCสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีพักคู่นางสาวมณีนุช วุฒิการณ์
13 นางสาวมณีนุชวุฒิการณ์ผู้ประสานงานโครงการประสานงานโครงการ ACCสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีพักคู่นางสาวจุฑามณี มูลวงษ์
14 นางสาวอภิษฎาสุวรรณนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายเชียงรายพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
15 นายวิโรจน์พวงทับทิมนักเทคนิคการแพทย์รับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
16 นางสาวปราณีสุวัฒนพิเศษพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์พักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
17 ภญ.ปิยะพรรณสุวรรณราชเภสัชกรปฏิบัติการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กศรีสังวาลย์,รพท.แม่ฮ่องสอนพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
18 นายพงศกรมากมีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พักคู่นายณัฐศิษฐ์ พรหมเมือง
19 นายณัฐศิษฐ์พรหมเมืองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พักคู่นายพงศกร มากมี
20 นางสาวสุธาทิพย์ตรีพลอักษรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
21 นายศรัณยูแก้วสุวรรณพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์พักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
22 ภญ.ประกายแก้วใจวังโลกเภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเชียงคำ,รพท.พะเยาพักคู่นางปทุมทิพย์ ปิ่นหย่า
23 นางปทุมทิพย์ปิ่นหย่าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์/ยาต้านไวรัสในเด็กเชียงคำ,รพท.พะเยาพักคู่เภสัชกรหญิงประกายแก้ว ใจวังโลก
24 พญ.วนันธรทองทรงกฤษณ์แพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสวรรค์ประชารักษ์,รพศ.นครสวรรค์พักคู่นาง อัชณา อ่ำทอง
25 นางจิราภรณ์กันไชยคำพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กน่าน,รพท.น่านพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
26 นายพรชัยเตชะคุณากรนายแพทย์เชี่ยวชาญรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพะเยา,รพท.พะเยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 นางพัชรีพวงมาลัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กพะเยา,รพท.พะเยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
28 พญ.ปรารถนาอุนจะนำกุมารแพทย์รับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.เชียงรายพักคู่กัลยณี แก้วมาเมือง
29 นางกัลยาณีแก้วมาเมืองพยาบาลรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กพญาเม็งราย,รพช.เชียงรายพักคู่แพทย์หญิงปรารถนา อุนจะนำ
30 นางกฤษณาสุภายศพยาบาลรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กเชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.เชียงรายพักคู่อารีย์รัตน์ คงโพธิ์น้อย
31 นางสาวอารีย์รัตน์คงโพธิ์น้อยพยาบาลรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.เชียงรายพักคู่กฤษณา สุภายศ
32 นางสุทธิกาญจน์เกียรติยศเภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กน่าน,รพท.น่านไม่ประสงค์จองห้องพัก 
33 นางลำพองสุขแจ่มพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV-COพิจิตร,รพท.พิจิตรพักคู่นางเริงฤดี วีระวงศ์พรหม
34 นางวันวิสาประทุมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
35 พญ.อัญชลีวังจิระพันธ์นายแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กลำปาง,รพศ.ลำปางไม่ประสงค์จองห้องพัก 
36 นางพรทิพท์ทับเกษมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กอุตรดิตถ์,รพศ.อุตรดิตถ์พักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
37 นางจันทร์ฉายสิงห์นนท์พยาบาลวิชาชีพตัวแทนผู็รับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
38 นางไพรินทร์เรืองจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แพร่พักคู่น.ส.ปรียารัตน์ จิระพงษ๋สุวรรณ
39 นางสาวปรียารัตน์จิระพงษ์สุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานป้องกันเอดส์แก้ไขปัญหาเอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แพร่พักคู่นางไพรินทร์ เรืองจันทร์
40 นายนพดลทองอร่ามเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
41 นางสุมาลีกลิ่นแมนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์พักคู่นางไพจิตร พุทธิศรี
42 นางสุรัสวดีคำเพ็ญเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรพักคู่นางวิมานรดี รัตนประภา
43 นางวิมานรดีรัตนประภานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรพักคู่นางสุรัสวดี คำเพ็ญ
44 นางสาวดุจดาวบุญยอดนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
45 นางไพจิตรพุทธิศรีนวก.สาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานป้องกัน/งานดูแลรักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์พักคู่นางสุมาลี กลิ่นแมน
46 นางสาวชื่นจิตต์สมจิตต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กแพร่,รพท.แพร่พักคู่ภญ.สุธีรา ดาวแดน
47 นางสุมาลีถาน้อยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนลำพูนไม่ประสงค์จองห้องพัก 
48 นางบุญทินจิตร์สะบายนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนลำพูนไม่ประสงค์จองห้องพัก 
49 นางอัชณาอ่ำทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสวรรค์ประชารักษ์,รพศ.นครสวรรค์พักคู่แพทย์หญิงวนันธร ทองทรงกฤษณ์
50 นางสาววิไลรัตน์ธิติรัตน์วรโชคนักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนพักคู่นางสาวจารุณี กระจายความรู้
51 นางสาวจารุณีกระจายความรู้นักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนพักคู่นางสาววิไลรัตน์ ธิติรัตน์วรโชค
52 นางสาวชามาณัฏฐ์เชาว์ปัญญานนท์นักวิชาการสาธารณสุขงานสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านโรคเอดส์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
53 นางเมตตาลิมปวราลัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
54 นางสุดสวาทพ่วงพงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านน่านพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
55 นางสาวพรรณธนัฐโปฎกนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการรับผิดชอบงานโรคเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
56 นางสาวเกศราแย้มบุญเรืองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
57 นางสาวมนต์ทิวาสุนันตาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการงานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
58 นางสุภารัชต์กาญจนะวณิชย์นายแพทย์เชียวชาญรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กนครพิงค์,รพท.เชียงใหม่ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
59 นางสุภาพแกล้วกล้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกพักคู่นางเปรมฤดี รักพันธ์
60 นางเริงฤดีวีระวงศ์พรหมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพิจิตรพักคู่นางลำพอง สุขแจ่ม ร.พ.พิจิตร
61 นายยุทธการยะนันโตนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
62 นางสมใจรัตนมณีนักวิชาการอิสระผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนืออิสระขอนแก่นพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
63 นายยงยุทธวงค์วิชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชองงานเอชไอวี/เอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางลำปางไม่ประสงค์จองห้องพัก 
64 นางนงคราญสมฤทธิ์นักวิชาการสาธารณสุขงานอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางลำปางไม่ประสงค์จองห้องพัก 
65 นางสาวนิชนันท์อินสาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
66 นายเพิ่มสินปิ่นชัยพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานควบคุมโรคเอดส์และโปรแกรมPHIMsสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านน่านพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้