วัตถุประสงค์โครงการ
      
แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งต่อระบบบริการสุขภาพและบูรณาการงานเอชไอวีและซิฟิลิส      
       
   

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางกิ่งกาญจน์จงใจหาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางสาวสุภาพรประทุมเทศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสรรพสิทธิประสงค์,รพศ.อุบลราชธานีพักคู่มธุรินทร์ วงศ์โยธา
3 พญ.มนสิชาเมฆจรัสนภานายแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กขอนแก่น,รพศ.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางสุกัญญาท้าวมะลิพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กอุดรธานี,รพศ.อุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 ภญ.ศิริพักตร์ทองขันธ์เภสัชกรปฏิบัติการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กมุกดาหาร,รพท.มุกดาหารพักคู่นางอารีย์ ทะนอก
6 นางสุภมาสกลิ่นหวานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กขอนแก่น,รพศ.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
7 นางสาววันดีจุลหนองใหญ่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กขอนแก่น,รพศ.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นางชัชฎาประจุดทะเกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางสาวกาญจนาภรณ์กองเกิดพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กขอนแก่น,รพศ.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นางพัชราภรณ์เจียรนัยธนกิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กขอนแก่น,รพศ.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 พญ.อุษณีย์ศรีร่มโพธิ์ทองนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กขอนแก่น,รพศ.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นางศิริพรรณนวลบุดดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กขอนแก่น,รพศ.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
13 ภญ.ปฐมาวดีสุดสะอาดเภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กขอนแก่น,รพศ.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นางสาวงามจิตรนิลวัชรารังนายแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กนครพนม,รพท.นครพนมพักคู่นางจินตนา จันทร์หลวง
15 นางจินตนาจันทร์หลวงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลินิกยาต้านไวรัสผู้ใหญ่และเด็กนครพนม,รพท.นครพนมพักคู่น.ส.งามจิตร นิลวัชรารัง
16 นางบงกชจันทร์กถนานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กหนองคาย,รพท.หนองคายพักคู่นางวรนุช เกลี้ยงพิบูลย์
17 นางวรนุชเกลี้ยงพิบูลย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กหนองคาย,รพท.หนองคายพักคู่นาง บงกชจันทร์ กถนานนท์
18 นางสมใจรัตนมณีนักวิชาการอิสระผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนืออิสระขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นพ.ภพโกศารักษ์รองศาสตราจารย์แพทย์ผู้รักษา ,ที่ปรึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,รพ.ขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางอุมาพรสังขฤกษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
21 นางสาวชื่นฤดีคลังกระโทกนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
22 นางสาวทัศน์วรรณขยันชุมนุมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กมหาสารคาม,รพท.มหาสารคามไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นางพรพิมลคำวันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการห้องคลอดเลย,รพท.เลยพักคู่นางประยูร กุลบุตร
24 นางลัดดาวัลย์เพ็งวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กยโสธร,รพท.ยโสธรไม่ประสงค์จองห้องพัก 
25 นางสาวกัญชพรโพธิวรรณาเภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กยโสธร,รพท.ยโสธรไม่ประสงค์จองห้องพัก 
26 พญ.ลักษมีพันธ์สายเชื้อนายแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กยโสธร,รพท.ยโสธรไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 พญ.จารุณีเล็กวรกุลนายแพทย์เชี่ยวชาญรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสกลนคร,รพท.สกลนครพักคู่นางจันทรา ทิพย์สุวรรณ
28 ภก.ธนัชชัยคมใสเภสัชกรปฏิบัติการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กอำนาจเจริญ,รพท.อำนาจเจริญพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
29 นางสาวแว่นชาวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กโนนสะอาด,รพช.อุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
30 นางสาวสุจิตราอืดผานักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬบึงกาฬพักคู่นางสาวนิศาชล เสนาคำ
31 ภญ.กรรณิการ์ศรีธัญรัตน์เภสัชกรปฏิบัติการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กมหาราชนครราชสีมา,รพศ.นครราชสีมาพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
32 นางประยูรกุลบุตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กเลย,รพท.เลยพักคู่นางพรพิมล คำวัน
33 นางจารุณีย์ธรรมาภิสมัยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
34 นางสาวกุลธิดาวงค์แก้วผู้ประสานงานโปรแกรมติดตามประเมินผลรับผิดชอบงานเอดส์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางสาวเอื้อมขวัญ จันเต็ม
35 นางสาวจิราพรรณโพธิ์กำเนิดหัวหน้างาน HIV/AIDSรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสาขาพื้นที่(อุบลราชธานี)อุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
36 นางสาวเอื้อมขวัญจันเต็มนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางสาวกุลธิดา วงค์แก้ว
37 ทันตแพทย์วุฒิชัยลำดวนรองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานีรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสาขาพื้นที่(อุบลราชธานี)อุบลราชธานีพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
38 นางสราญจิตอินศรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามไม่ประสงค์จองห้องพัก 
39 นางสุภาณีนันทะแสนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามไม่ประสงค์จองห้องพัก 
40 นางปณิตาสุวานิชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
41 ภญ.มธุรินทร์วงศ์โยธาเภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสรรพสิทธิประสงค์,รพศ.อุบลราชธานีพักคู่สุภาพร ประทุมทิพย์
42 พญ.โสภิตโชติรสนิรมิตนายแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กอำนาจเจริญ,รพท.อำนาจเจริญพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
43 นางสาวปิยะกานต์สอนภู่เภสัชกรรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสุรินทร์,รพศ.สุรินทร์พักคู่นางศุภรัตน์ เพ็ญพาส
44 นางศุภรัตน์เพ็ญพาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสุรินทร์,รพศ.สุรินทร์พักคู่นางปิยะกานต์ สอนภู่
45 นางสาววรรณิษาโพบึงนักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพักคู่นางสาวสาริณี สีทะโน
46 นางสาวสาริณีสีทะโนนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพักคู่นางสาววรรณิษา โพบึง
47 นางฐิติรัตน์ฤทธิ์มนตรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสนัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยเลยพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
48 นางปิยะพรบุญเกิดเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่นางเพียงธรรม ทวีสอน
49 นายอนุวัชกฤตสินเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
50 นางนฤภัคพิชญะธนกรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
51 นางเพียงธรรมทวีสอนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสรรพสิทธิประสงค์,รพศ.อุบลราชธานีพักคู่คุณปิยพร บุญเกิด
52 ภก.เมธีบัวสายเภสัชกรรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสกลนคร,รพท.สกลนครพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
53 นางจันทราทิพย์สุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสกลนคร,รพท.สกลนครพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
54 นางดวงใจดอนเงินพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กกาฬสินธุ์,รพท.กาฬสินธุ์ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
55 นางอรวรรณแสนนามวงษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิเทศติดตามงานHIV,STI ในระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
56 นางสาวนิศาชลเสนาคำนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายหนองคายพักคู่นางสาวสุจิตรา อืดผา
57 นางอารีย์ทะนอกเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรับผิดชอบงานเอดส์ STIสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารพักคู่ผู้จัดจัดให้
58 นางสาวบุญยิ่งแสนวิเศษนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารพักคู่ผู้จัดจัดให้
59 นางสาวสุพัตราบุญเจียมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
60 นางทัศนีย์ร่มเย็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญพักคู่นางประภาวดี นาคสุด
61 นางประภาวดีนาคสุดนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญพักคู่นางทัศนีย์ ร่มเย็น
62 นางสาวอาทิตยาวรรณธาดานักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์พักคู่นางศุภรัตน์ เพ็ญพาส
63 นายกรรธนากรป่อยยิ่มนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
64 นายชาญยุทธผ่องแผ้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูพักคู่นายจำรัส ประคำมินทร์
65 นางอธิชามหาโยธานักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
66 นางรุ่งนภาศรีอาษาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กนากลาง,รพช.หนองบัวลำภูพักคู่นางเยาวภา สีดอกบวบ
67 นางสิริพรรณไตรทิพย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
68 ภญ.อรวรรณบรรเทาเจ้าหน้าที่กองทุนเอดส์ วัณโรคสปสช. เขต8 อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
69 นางเยาวภาสีดอกบวบพยาบาลวิชาชีพชำนาญHIV coหนองบัวลำภู,รพท.หนองบัวลำภูพักคู่นางรุ่งนภา ศรีอาษา
70 นางยุพินไชยเสนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กมหาราชนครราชสีมา,รพศ.นครราชสีมาพักเดี่ยว (1,400 บาท/คืน) 
71 นายเกียรติศักดิ์พงประเสริฐเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรยโสธรพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้