วัตถุประสงค์โครงการ
      
แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งต่อระบบบริการสุขภาพและบูรณาการงานเอชไอวีและซิฟิลิส      
       
   

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางรจนาถธวัชชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเจริญกรุงประชารักษ์,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นายวรมันต์ไวดาบนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเจริญกรุงประชารักษ์,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางประคองศรีกิตติเรืองนามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบในงานเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์เจริญกรุงประชารักษ์,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 ภญ.หทัยชนกว่องพุฒิพงศ์เภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสระบุรี,รพศ.สระบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นางสาวนันทินีทองแท่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสิรินธร,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นางสาวปรียาภรณ์บุญยังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสิรินธร,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
7 นางสาวณัฐธัญญามีวุฒิสมนักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุราชบุรี,รพศ.ราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นางอรอุมาสุขสิงขรพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกสิรินธร,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางชมภู่ทองสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีลพบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นางสาวสุภาวดีเงินยิ่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกราชบุรี,รพศ.ราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางสุจารีทรายสมุทรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกพระพุทธบาท,รพท.สระบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นายบดินทร์เวชวิทยาขลังเเพทย์รับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กนครปฐม,รพศ.นครปฐมไม่ประสงค์จองห้องพัก 
13 นางสมใจรัตนมณีนักวิชาการอิสระผู้จัดการ ACCภาคอีสานอิสระขอนแก่นพักคู่นส.มณี เย็นตั้ง
14 นางจิราภรณ์จตุรัสพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กนครปฐม,รพศ.นครปฐมไม่ประสงค์จองห้องพัก 
15 นางสุธัญญาบรรจงภาคเเพทย์รับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กนครปฐม,รพศ.นครปฐมไม่ประสงค์จองห้องพัก 
16 นางเจริญศรีศรีก๊กเจริญพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กนครปฐม,รพศ.นครปฐมไม่ประสงค์จองห้องพัก 
17 นางพิศสมรการศรีทองนักวิชาการสาธารณสุขงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีพักคู่ศศินันท์ อริยรัฐสินกุล
18 นางสาวกาญจนาอ่ำอินทร์นักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วสระแก้วพักคู่นางสาววรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์
19 นางสาววรรณวิมลสุรินทร์ศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วสระแก้วพักคู่นางสาวกาญจนา อ่ำอินทร์
20 นางสาวมาเรียมหวานประเสิรฐพยาบาลวชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
21 นางสาวภัทรชนกขวัญเมืองพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดเลิดสิน,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
22 นางสาวกังสดาลเปลี่ยนวิจารย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กเลิดสิน,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นายพิพัฒนานนท์ทารีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงาน ARV คลินิคเลิดสิน,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
24 นางนาง ศรีสุดาสมัดชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
25 นางจำลองสันติสุขโพธาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกพระปกเกล้า,รพศ.จันทบุรีพักคู่คุณธัญธิตา พวงผกา
26 นางมณีมณีนาคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเมืองฉะเชิงเทรา,รพท.ฉะเชิงเทราไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 นางสาวจตุพรวงศ์วัฒนากานต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กบำราศนราดูร,รพ.นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
28 พญ.รัชนีย์ขวัญใจพานิชนายแพทย์เชี่ยวชาญรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเมืองฉะเชิงเทรา,รพท.ฉะเชิงเทราไม่ประสงค์จองห้องพัก 
29 นางสาวลาวัลภ์ฤกษ์งามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกบำราศนราดูร,รพ.นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
30 นางสาวรัชนีแก้วไสลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
31 นางสาวสมพิศดุษดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกเมืองฉะเชิงเทรา,รพท.ฉะเชิงเทราไม่ประสงค์จองห้องพัก 
32 นางพรเพ็ญเจียวท่าไม้พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสมุทรสาคร,รพท.สมุทรสาครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
33 นางสาวปวีณาบุญมีนักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์พักคู่นางสาวสุพรรณี สฤษดิ์อภิรักษ์
34 นางสาวจารินีอภิวาทเภสัชกรปฏิบัติการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กตราด,รพท.ตราดพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
35 นางสาวธัญธิตาพวงผกาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพระปกเกล้า,รพศ.จันทบุรีพักคู่นางจำลอง สันติสุขโพธา
36 นางสาวชาลินีสัจเดว์นายเเพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสมุทรสาคร,รพท.สมุทรสาครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
37 นายต่อศักดิ์เกษนาคนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานเอดส์วัณโรคในผู้ใหญ่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
38 นางวิไลไรวาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสมุทรสาคร,รพท.สมุทรสาครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
39 นางรัตนาใจทัศน์กุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
40 นางสาวไอลดาผายไธสงนักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสมุทรสาคร,รพท.สมุทรสาครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
41 ภญ.สิริลักษณ์รัตนสุวรรณเภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กพระนารายณ์มหาราช,รพท.ลพบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
42 นางทวีวรรณอนฆรรคเมธีพยาบาลชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กประจวบคีรีขันธ์,รพท.ประจวบคีรีขันธ์พักเดี่ยว (1,450 บาท/คืน) 
43 ภก.อรรณพหิรัญดิษฐ์เภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กประจวบคีรีขันธ์,รพท.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
44 นางสาวดรุญรักษ์วงศ์ประกอบผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสมุทรสาคร,รพท.สมุทรสาครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
45 นางสิริกรปู่เมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กราชบุรี,รพศ.ราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
46 ภญ.อรุณวรรณวัฒนพงศ์ชาติเภสัชกรรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กพระจอมเกล้า,รพท.เพชรบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
47 พญ.นวลพรรณแทนม้วนนายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชดำเนินสะดวก,รพท.ราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
48 นางสมถวิลบงกชมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กบ้านโป่ง,รพท.ราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
49 นางสาววันวิสาข์เนตรเรืองแสงนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีชลบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
50 นางสาวมนันยาทองลิ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรีราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
51 นางสาวภญ.วรณัฐบุษปฤกษ์เภสัชกรรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กพระนครศรีอยุธยา,รพศ.พระนครศรีอยุธยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
52 นางสาวภูรดาศะรีวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพระนครศรีอยุธยา,รพศ.พระนครศรีอยุธยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
53 พญ.ศศิธรสุภาสาสน์นายแพทย์รับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพระนครศรีอยุธยา,รพศ.พระนครศรีอยุธยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
54 นางสาวเทวีรัตน์สร้อยพลอยพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กราชวิถี,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
55 นางอรอุมาจันคณาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพระนครศรีอยุธยา,รพศ.พระนครศรีอยุธยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
56 นางวัลลภาทองฟักพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสิงห์บุรี,รพท.สิงห์บุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
57 นางสาวเบญญพรผ่องคำพันธุ์พยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสิงห์บุรี,รพท.สิงห์บุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
58 พญ.ณิชาพัฒน์คงธนจารุอนันต์นายแพทย์รับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกสิงห์บุรี,รพท.สิงห์บุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
59 นางสำอางค์ศรีกุลครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหน่วยงานสูติกรรมหลังคลอดตากสิน,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
60 นางสาวเพ็ญศรีกองสัมฤทธิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษรับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีชลบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
61 นายทณาศักดิ์ปั้นทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรีราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
62 นางประภาพรรณบุญหนักนักสังคมสงเคราะห์รับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสิงห์บุรี,รพท.สิงห์บุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
63 ภก.ภัทรดนัยทิพย์สุทธิ์เภสัชกรปฏิบัติการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กนครนายก,รพท.นครนายกไม่ประสงค์จองห้องพัก 
64 นางมาลินีถิ่นกาญจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กมะการักษ์,รพท.กาญจนบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
65 พญ.บุญลักษณ์คำอิ่มนายแพทย์เชี่ยวชาญรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กมะการักษ์,รพท.กาญจนบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
66 นางพัชรีม่วงจีบพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกมะการักษ์,รพท.กาญจนบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
67 นางสังวาฬเสียงเสนาะพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กตราด,รพท.ตราดพักคู่นางสาวภิวัลย์ กลิ่นซ้อน
68 นางสาวภิวัลย์กลิ่นซ้อนพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กตราด,รพท.ตราดพักคู่นางสังวาฬ เสียงเสนาะ
69 นางสาวยุพินบุญนิธีวนิชพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานแม่และเด็กดำเนินสะดวก,รพท.ราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
70 นางสาวทรรศน์พรไหมสมบุญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
71 นางสุจิตราโอฬารกิจวานิชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
72 นางสาวรมิดาสมุทรวานิชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท.สมุทรสงครามพักคู่นางสุรีพรณ์ เรืองศรี
73 นางสุรีพรณ์เรืองศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท.สมุทรสงครามพักคู่นางสาวรมิดา สมุทรวานิช
74 ภญ.ณัทนิชาภาเจือนาคเภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท.สมุทรสงครามพักคู่พญ.สินี วานิชพงษ์พันธ์
75 พญ.สินีวานิชพงษ์พันธ์นายแพทย์ชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท.สมุทรสงครามพักคู่ภญ.ณัทนิชาภา เจือนาค
76 นางศศินันท์อริยรัฐสินกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
77 นายวิโรจน์พวงทับทิมนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการงาน HIV PCR ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
78 นางสาวพัชร์ลดาธำรงกาญจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกพหลพลพยุหเสนา,รพท.กาญจนบุรีพักคู่นางจีรนุช พงศ์จันทรเสถียร
79 นางจีรนุชพงศ์จันทรเสถียรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพหลพลพยุหเสนา,รพท.กาญจนบุรีพักคู่นางสาวพัชร์ลดา ธำรงกาญจน์
80 พญ.ระพีพรรณไชยมุตินายแพทย์เชี่ยวชาญรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพระพุทธบาท,รพท.สระบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
81 นางสาวขวัญจิราเปี้ยทาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการการให้คำปรึกษาผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์กลาง,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
82 นางสาวอนุสราอาจผักปังนักวิชาก่ารสาธารณสุขรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กบางพลี,รพช.สมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
83 นางสาววรนันทน์ชูจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กบางพลี,รพช.สมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
84 นางดนยาโรจนชีวะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กเจ้าพระยายมราช,รพศ.สุพรรณบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
85 นางวีณาศรีสังข์งามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกเจ้าพระยายมราช,รพศ.สุพรรณบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
86 นางสาวบุษราแก้วศรีงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเจ้าพระยายมราช,รพศ.สุพรรณบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
87 นางฉวีวรรณดำคำทาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
88 นางสุนันทาอรุณพงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกเสนา,รพท.พระนครศรีอยุธยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
89 นางพรรณทิพย์เขาแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กเสนา,รพทพระนครศรีอยุธยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
90 พญ.ฉมาภรณ์คลังรัตน์นายแพทย์รับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเสนา,รพท.พระนครศรีอยุธยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
91 นางนางกุหลาบคนเสงี่ยมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกนครนายกพักเดี่ยว (1,450 บาท/คืน) 
92 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ปุจฉาการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ HIV-1 PCRศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามสมุทรสงครามไม่ประสงค์จองห้องพัก 
93 นางกัณยาวีร์เบ้าจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กเจ้าพระยายมราช,รพศ.สุพรรณบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
94 นางสาวพรสวรรค์มัณยานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กตากสิน,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
95 นางธนิกานต์เทพนามเภสัชกรรับผิดชอบคลินิกยาต้านไวรัสสิรินธร,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
96 นพ.วิทยาเพ็ชรดาชัยนายแพทย์ทรงคุณวุฒิรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพระจอมเกล้า,รพท.เพชรบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
97 นางสาวมณีเย็นตั้งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพระจอมเกล้า,รพท.เพชรบุรีพักคู่คุณสมใจ รัตนมณี
98 นางกัญธิมาศรีวิชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกราชพิพัฒน์,รพกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
99 นางสาวมณีกัณยาภัคชูยศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กราชพิพัฒน์,รพกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
100 นางปัณณ์ธนัชจำปาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กพระพุทธบาท,รพท.สระบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
101 นางสุนทรีวรรธนะปสาสน์พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกพระนครศรีอยุธยา,รพศ.พระนครศรีอยุธยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
102 นางสาวพลอยไพลินโพธิ์บุญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองอ่างทองไม่ประสงค์จองห้องพัก 
103 นางสุวัฒนาอ่อนน้อมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองอ่างทองไม่ประสงค์จองห้องพัก 
104 นางสาวสิรษาใจอาจหาญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการัรับผิดชอบขา SALTH ทั้งหมดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีลพบุรีพักคู่นางสุภาวดี อ่อนจันทร์
105 นางสาวธัญรดาแก้วทิตย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนครปฐมพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
106 นางสาวสุพรรณีสฤษดิ์อภิรักษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีพักคู่ปวีณา บุญมี
107 นางสาวอรอนงค์ประกอบดีนักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
108 นางสาวศุภลักษณ์แย้มสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรีราชบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
109 นางสาวศรัญญาถาวรนักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
110 นายชานนท์พิทักษ์รัตน์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
111 พญ.ทัศนีย์อมรอินทพิเชฐนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรับผิดชอบงานซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพร.สระแก้วพักคู่นางอรทัย บุตรพรหม
112 นางอรทัยบุตรพรหมพยาบาลวชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพร.สระแก้วพักคู่พญ.ทัศนีย์ อมรอินทพิเชฐ
113 นางสาวหทัยรัตน์ไวศยะสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กลาดกระบัง,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
114 นางสาวเสงี่ยมจิตต์สุขมนต์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
115 นายสมควรเสนลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
116 นางจันทร์ฉายฉายากุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีสระบุรีพักคู่นางอัญชลี คำสุวรรณ์
117 นางอัญชลีคำสุวรรณ์นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีสระบุรีพักคู่นางจันทร์ฉาย ฉายากุล
118 นางมาลาสดเสริมสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กพหลพลพยุหเสนา,รพท.กาญจนบุรีพักคู่ภญ.วาริชาฏ ศิวกาญจน์
119 ภญ.วาริชาฏศิวกาญจน์เภสัชกรชำนาญการรับผิดชอบงานยาต้านไวรัสเด็กพหลพลพยุหเสนา,รพท.กาญจนบุรีพักคู่นางมาลาสด เสริมสุข
120 นางสาวรัชนกพลพิทักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
121 นางสาวแทนเพชรไพรสงบผู้ดูแลระบบข้อมูลฯรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
122 นางสาวธัญญารัตน์เจนพิทักษ์สมบัติผู้ประสานงานโครงการฯรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
123 นางสาวฉวีวรรณต้นพุดซานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
124 นางนัยนาเนตรทิพย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
125 นางธัญญาภรณ์คุณสมบัติดูบูโลซ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักเดี่ยว (1,450 บาท/คืน) 
126 นางสุวภัทรนุ่มเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานเอชไอวี/เอดส์ในแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก