วัตถุประสงค์โครงการ
      
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฟังการบรรยาย การดูแลสุขภาพทางเพศ ในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ  
       
   

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฟังการบรรยาย การดูแลสุขภาพทางเพศ ในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล จ.นนทบุรี

ท่านจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง กรุณารอรับหนังสือเชิญทางไปรษณีย์นะครับ

 
ลำดับ       ชื่อ จังหวัด หน่วยงาน
1 คุณวันดา เชื้อเมืองพาน เชียงราย ป่าแดด,รพช.
2 คุณมาลัย ใจสุดา เชียงราย สมเด็จพระญาณสังวร,รพช.
3 คุณบัวบาน อาชาศรัย แพร่ ลอง,รพช.
4 คุณรุ่งรัตน์ มิตรเจริญถาวร กาญจนบุรี พหลพลพยุหเสนา,รพท.
5 คุณไพจิต ภูแช่มโชติ กาฬสินธุ์ ยางตลาด,รพช.
6 คุณเนตรนภิส ฉ่ำเมืองปักษ์ ขอนแก่น บ้านไผ่,รพช.
7 คุณชมพูนุช วงษ์จันลา ขอนแก่น บ้านไผ่,รพช.
8 คุณหลั่งพร อุตรศาสตร์ ขอนแก่น ศูนย์.ชาตะผดุง
9 คุณเข็มสิริ ผันผล ชุมพร ปะทิว,รพช.
10 คุณสุบงกช อุตสาหะ ตรัง กันตัง,รพช.
11 คุณศลิษา สรรวิชัย ตาก แม่ระมาด,รพช.
12 คุณธินีนารถ ศรีสุริยชัย บุรีรัมย์ พลับพลาชัย,รพช.
13 คุณสมสวย ไกรคุ้ม บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ,รพช.
14 ผู้แทนโรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์ นางรอง,รพช.
15 คุณสุมนา สันทัดงาน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน,รพช.
16 คุณแวรุสณี เต๊ะเจะ ปัตตานี ปัตตานี,รพท.
17 คุณพิทยายุทธ อยู่ดี พะเยา เชียงคำ,รพท.
18 คุณวีระพล เมืองก้อน พะเยา เชียงม่วน,รพช.
19 คุณหอมกลิ่น สุนทร พะเยา ดอกคำใต้,รพช.
20 คุณปราณี ขาวแดง พะเยา พะเยา,รพท.
21 คุณณภัคนันท์ เครือแก้ว พะเยา พะเยา,รพท.
22 คุณราตรี อาจหาญ พังงา ตะกั่วป่า,รพท.
23 คุณปาจรีย์ หนูอินทร์ พัทลุง พัทลุง,รพท.
24 คุณกัญลญารัตน์ วัชรธนากรณ์ พิษณุโลก พรหมพิราม,รพช.
25 คุณวงเดือน เพชรสังหาร มหาสารคาม บรบือ,รพช.
26 คุณเกศมุกดา ไตรรัตน์ มหาสารคาม มหาสารคาม,รพท.
27 คุณจักรินทร์ ทับแสง มหาสารคาม มหาสารคาม,รพท.
28 คุณศุภัคฌา เทเวลา มหาสารคาม วาปีปทุม,รพช.
29 คุณผกาวดี พรหมนุช ระนอง ระนอง, รพท.
30 คุณวราพร ชุติพงศาสวัตร ราชบุรี ดำเนินสะดวก,รพท.
31 คุณสิริลักษณ์ พรหมโกมุท ราชบุรี ราชบุรี,รพศ.
32 คุณสุภา ผาสุข ศรีสะเกษ ขุขันธ์,รพช.
33 คุณอุษา สุขาพันธุ์ สงขลา หาดใหญ่,รพศ.
34 คุณณัชชา คำเครือ สมุทรปราการ บางบ่อ,รพช.
35 คุณศรีรัตน์ คุ้มสิน สมุทรสงคราม สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท.
36 คุณรัชนี ศรีตะวัน สุโขทัย สุโขทัย,รพท.
37 คุณหทัยรัตน์ จิตมุ่ง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย,รพท.
38 คุณรุ่งนภา ศรีอาษา หนองบัวลำภู นากลาง,รพช.
39 คุณสุริยงค์ บุญประเชิญ อุบลราชธานี สรรพสิทธิประสงค์