แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมติดตามและตรวจสอบข้อมูล จากโปรแกรม NAP Web Report      
       
   

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางสาวอรอนงค์ประกอบดีนักวิชากาสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีพักคู่นางสาวอภิญญา เปี่ยมวัฒนาทรัพย์
2 นางสาวศรียุดามานุจำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coปราสาท,รพช.สุรินทร์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
3 นายอรรถชัยมาสิกนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
4 นางสาวอุษาสุขาพันธุ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลงานให้คำปรึกษาหาดใหญ่,รพศ.สงขลาพักคู่นางสาวอภิสาร์ สุวรรณรัตน์
5 นางสุรัสวดีเกาฏีระพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการHIV Coแม่สาย,รพช.เชียงรายพักคู่นางสาวสุภาวดี พงษ์ประภาส
6 นายวุฒิชัยไทเศรษฐวัฒน์กุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางสาวอภิสาร์สุวรรณรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coจะนะ,รพช.สงขลาพักคู่นางสาวอุษา สุขาพันธุ์
8 นางวราภรณ์อภินทนาพงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coคลองหลวง,รพช.ปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางอุรุสรารักพันวรัทหัวหน้างานPM Aids ระดับเขตสาขาพื้นที่(พิษณุโลก)พิษณุโลกพักคู่นางสาวศรัณยธร คงศรีวรกุลชัย
10 นายวัชรินทร์ทองดีนักทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบงานเอดส์ระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางมาริณีภวัครานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coท่าม่วง,รพช.กาญจนบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
12 นางสาวศรัณยธรคงศรีวรกุลชัยหัวหน้างานPM Aids ระดับเขตสาขาพื้นที่(สุราษฎร์ธานี)สุราษฎร์ธานีพักคู่นางอุรุสรา รักพันวรัท
13 นางพนมพรห่วงมากพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coแหลมสิงห์,รพช.จันทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นายธงชัยตั้งจิตต์จพสส.ชำนาญงานHIV Coสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเชียงรายพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
15 นางปิยนุชเทพยสุวรรณพยาบาลวิชาชีพPM Aids ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรีราชบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
16 นางสาวสุภลักษณ์แย้มสกุลพยาบาลวิชาชีพPCM SALTสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรีราชบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
17 นางสาววิยะดาปิยะไพรพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุขช่วยงานด้านสาธารณสุขกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
18 นางสาวศิราณีคุณาจารย์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการ สธ.กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นางภัทรานีภูวประภาชาตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการ สธ.กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางณัชชาคำเครือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coบางบ่อ,รพช.สมุทรปราการพักคู่นางนวลจันทร์ สวัสดีมี
21 นางสาวจิตรามูลทินักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการ สธ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลกพิษณุโลกพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
22 นางพยุงพรพลายใยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นางรัตนาใจทัศน์กุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
24 นายต่อศักดิ์เกษนาคนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
25 นายวารุณีปริยะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coจอมทอง,รพช.เชียงใหม่พักคู่นางชุติมา จารุวัฒน์
26 นางชุติมาจารุวัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการCare and Treatment System ระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุชจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่พักคู่นายวารุณี ปริยะ
27 นางสาวสุภาวดีพงษ์ประภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coเชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.เชียงรายพักคู่นางสุรัสวดี เกาฏีระ
28 นางณภัครมณพรหมคงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coควนขนุน,รพช.พัทลุงพักคู่คุณมลิวรรณ์ ชูดำ
29 นางสุภาผาสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coขุขันธ์,รพช.ศรีสะเกษไม่ประสงค์จองห้องพัก 
30 นางปัณฑาภัคชาชิโยผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีชลบุรีพักคู่นางสาวรัตนาวดี จันทร์เผิบ
31 นางสาวรัตนาวดีจันทร์เผิบผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีชลบุรีพักคู่นางปัณฑาภัค ชาชิโย
32 คุณมลิวรรณ์ชูดำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coป่าพะยอม,รพช.พัทลุงพักคู่นางณภัครมณ พรหมคง
33 นายธีรพลสิงห์ปรุนักจัดการงานทั่วไปHIV CO ระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
34 นางอรวรรณแสนนามวงษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางดวงพร ถิ่นถา
35 นางสิริลักษณ์จันเทร์มะพยาบาลวิชาชึพชำนาญการHIV Coหาดใหญ่,รพศ.สงขลาพักคู่นางปาจรีย์ หนูอินทร์
36 นางศิริพรธนภัทร์กวินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coโคกโพธิ์,รพช.ปัตตานีพักคู่นางฉันทนา สังข์ทอง
37 นายบุญเรืองสมดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการPM Aids ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
38 นางสาวเฟื่องฟ้ารัตนชื่นผู้ประสานงานโครงการ BMA-CASCADEผู้ประสานงานโครงการฯสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
39 นายวีรศักดิ์ส่าแหล่หมันนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสงขลาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
40 นางวันวิสาประทุมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการPM STIสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
41 นายปฐมการัยภูมินักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการPM Aids ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
42 นางสาวพัชมณเจริญนาวีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ภญ.จิรัญญา มุขขันธ์
43 นางวาสนาอัฐวงค์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coร้องกวาง,รพ.แพร่พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
44 นางอรทัยบุตรพรหมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพร.สระแก้วพักเดี่ยว 
45 นางฐานทิพย์อัลภาชน์หัวหน้ากลุ่มงานPM Aids ระดับเขตสาขาพื้นที่(สงขลา)สงขลาพักคู่นางสิริลักษณ์ จันเทร์มะ
46 นางดวงพรถิ่นถาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางอรวรรณ แสนนามวงษ์
47 นางสาวปิยธิดาภูตาไชยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวพิทยารัตน์ มีมังคะ
48 นายพูนชัยไตรภูธรหัวหน้ากลุ่มงานPM Aids ระดับเขตสาขาพื้นที่(นครราชสีมา)นครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
49 นางเจิมชวัญพันธูลาภนักวชาการสาธารณสุขนักวิชาการ สธ.นครปฐม,รพศ.นครปฐมพักคู่นางสุนีย์ เส็งศรี
50 นางสุนีย์เส็งศรีพยาบาลวิชาชึพชำนาญการHIV Coนครปฐม,รพศ.นครปฐมพักคู่นางเจิมชวัญ พันธูลาภ
51 นางปาจรีย์หนูอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coพัทลุง,รพท.พัทลุงพักคู่นางสิริลักษณ์ จันเทร์มะ
52 นางกรรณิการ์ใจตรงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการHIV Coหนองเรือ,รพช.ขอนแก่นพักเดี่ยว 
53 นายยุทธพลพิมพ์ภานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
54 นางณัฐสุดารอดฉ้งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการ สธ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
55 นางสิริกรทินราชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการHIV Coสีคิ้ว,รพช.นครราชสีมาพักคู่นางบุญถิน คำไล้
56 นางวิมลจันทร์นาคจันทึกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการPM Aids ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
57 นางสาวอภิญญาเปี่ยมวัฒนาทรัพย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษPM Aids ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีพักคู่นางสาวอรอนงค์ ประกอบดี
58 นางสาวพิทยารัตน์มีมังคะผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวปิยธิดา ภูตาไชย
59 นายจำรัสประคำมินทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้รับผิดชอบงานเอดส์จังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครสกลนครพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
60 นางฉันทนาสังข์ทองพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Coห้วยยอด,รพช.ตรังพักคู่นางศิริพร ธนภัทร์กวิน
61 นางจันทราทิพย์สุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coสกลนคร,รพท.สกลนครพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
62 ภญ.จิรัญญามุขขันธ์หัวหน้ากลุ่มงานPM Aids ระดับเขตสาขาพื้นที่(อุบลราชธานี)อุบลราชธานีพักคู่นางสาวพัชมณ เจริญนาวี
63 นางบุญถินคำไล้พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coอุดรธานี,รพศ.อุดรธานีพักคู่นางสิริกร ทินราช
64 นางกัลยาณีจันธิมานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษPM Aids ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่นางวิมลจันทร์ นาคจันทึก
65 นางนงนุชอุดมสินค้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coบางกรวย,รพช.นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
66 นางพิไลลักษณ์ศรีประดิษฐ์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการHIV Coบ้านโพธิ์,รพช.ฉะเชิงเทราพักเดี่ยว 
67 นางนวลจันทร์สวัสดีมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Coสัตหีบ,รพช.ชลบุรีพักคู่นางณัชชา คำเครือ
68 นางนิ่มอนงค์ไทยเจริญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษPM AIDS ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาพักคู่นางสาวพรรณธนัฐ โปฎก
69 นางสาวพรรณธนัฐโปฎกนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษPM AIDS ระดับเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่พักคู่นางนิ่มอนงค์ ไทยเจริญ
70 นายศรีลัยเรืองชัยโปรแกรมเมอร์พัฒนาเว็บไซด์สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก