รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างฉากทัศน์กลยุทธ์การดำเนินงาน ที่สอดคล้องตามนโยบายการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์      
       
   

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นายลอยชายบุญปลื้มนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษรพ.พระนั่งเกล้านนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
2 นางนงนุชอุดมสินค้าพยายาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บางกรวยนนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
3 นางปนัดดาน้อยทรงเจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
4 นางสาวสุนันทาจิตระดับนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธงสมุทรปราการพักคู่นางสาวอรวรรณ นุชทองม่วง
5 นายธนาคารแถมเจริญนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักคู่นายบุญเรือง สมดี
6 นายบุญเรืองสมดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางสาวปนัดดาทำสิมมาพบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการรพ.น้ำพองขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
8 นางสาวจินตนากาญจนบัตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีพักคู่นางเจียระไน กิตติพัศคุณากร
9 นางสาวปิยธิดาภูตาไชยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
10 นายสุมาลีง่อนชัยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวสนมน้อย มูลสระ
11 นายนราศักดิ์บ่อหนานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
12 นางเจียระไนกิตติพัศคุณากรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
13 นางชลภัสสรณ์มืดภาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่นางสาวชนันรัตน์ ดวงบุปผา
14 นางสาวสิริประภาดีเปี่ยมผู้ประสานงานโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
15 นายยุทธพลพิมพ์ภานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
16 นางเต็มดวงสันตินรนนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีพักคู่นางพยุงพร พลายใย
17 นางสาวชนันรัตน์ดวงบุปผานักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
18 นางพยุงพรพลายใยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
19 นางสาวสนมน้อยมูลสระนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
20 นางสุนันท์หอมชื่นพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการรพ.บางจากสมุทรปราการพักคู่นางรัตนา ใจทัศน์กุล
21 นางสาวอรวรรณนุชทองม่วงผู้ประสานงานโครงการเอดส์(PCM)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
22 นายต่อศักดิ์เกษนาคนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
23 นางรัตนาใจทัศน์กุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการพักคู่นางสุนันท์ หอมชื่น
24 นางสาวมนต์ทิวาสุนันตาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่พักคู่นางสาวพรรณธนัฐ โปฎก
25 นางสาวพรรณธนัฐโปฎกนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่พักคู่นางสาวมนต์ทิวา สุนันตา
26 นางสาวอรชาแก้วหาวงศ์ผู้ประสานงานโครงการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่นางกัลยาณี จันธิมา
27 นางกัลยาณีจันธิมานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่นางสาวอรชา แก้วหาวงศ์
28 นางสาวเนตรณพิธสง่างามเลขานุการโครงการSI-MISสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
29 นายศรีลัยทดสอบโปรแกรมเมอร์สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก