รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างฉากทัศน์กลยุทธ์การดำเนินงาน ที่สอดคล้องตามนโยบายการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์      
       
   

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางปนัดดาน้อยทรงเจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
2 นางสาวสุนันทาจิตระดับนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธงสมุทรปราการพักคู่นางสาวอรวรรณ นุชทองม่วง
3 นายธนาคารแถมเจริญนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักคู่นายบุญเรือง สมดี
4 นายบุญเรืองสมดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
5 นางสาวปนัดดาทำสิมมาพบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการรพ.น้ำพองขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
6 นางสาวจินตนากาญจนบัตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีพักคู่นางเจียระไน กิตติพัศคุณากร
7 นางสาวปิยธิดาภูตาไชยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
8 นายสุมาลีง่อนชัยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวสนมน้อย มูลสระ
9 นายนราศักดิ์บ่อหนานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
10 นางเจียระไนกิตติพัศคุณากรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
11 นางชลภัสสรณ์มืดภาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่นางสาวชนันรัตน์ ดวงบุปผา
12 นางสาวสิริประภาดีเปี่ยมผู้ประสานงานโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
13 นายยุทธพลพิมพ์ภานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
14 นางเต็มดวงสันตินรนนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีพักคู่นางพยุงพร พลายใย
15 นางสาวชนันรัตน์ดวงบุปผานักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
16 นางพยุงพรพลายใยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
17 นางสาวสนมน้อยมูลสระนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวนขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
18 นางสุนันท์หอมชื่นพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการรพ.บางจากสมุทรปราการพักคู่นางรัตนา ใจทัศน์กุล
19 นางสาวอรวรรณนุชทองม่วงผู้ประสานงานโครงการเอดส์(PCM)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
20 นายต่อศักดิ์เกษนาคนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
21 นางรัตนาใจทัศน์กุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการพักคู่นางสุนันท์ หอมชื่น
22 นางสาวมนต์ทิวาสุนันตาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่พักคู่นางสาวพรรณธนัฐ โปฎก
23 นางสาวพรรณธนัฐโปฎกนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่พักคู่นางสาวมนต์ทิวา สุนันตา
24 นางสาวอรชาแก้วหาวงศ์ผู้ประสานงานโครงการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่นางกัลยาณี จันธิมา
25 นางกัลยาณีจันธิมานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่นางสาวอรชา แก้วหาวงศ์
26 นางสาวเนตรณพิธสง่างามเลขานุการโครงการSI-MISสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
27 นายศรีลัยทดสอบโปรแกรมเมอร์สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก